Kursplan för

Mikrobiologi - metodik och diagnostik, 5 hp

Microbiology - Methodology and Diagnostics, 5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT18 , VT19
Kurskod
1BA159
Kursens benämning
Mikrobiologi - metodik och diagnostik
Hp
5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Biomedicinsk laboratorievetenskap 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LABMED
Datum för fastställande
2017-11-07
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2018-10-30
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2019

Särskild behörighet

45 hp från termin 1 och 2 i Biomedicinska analytikerprogrammetinkl, godkänt i moment "Grundläggande laboratoriemetodik" i kursen
laboratoriemetodik i kemi och biokemi (s.k. praktiskt prov).

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten genom teoretiska studier ska utveckla kunskaper i metodik och diagnostik inom mikrobiologi.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • förklara principer för klassificering, förökning och spridning av mikroorganismer.
  • redogöra för de vanligaste mikroorganismerna i klinisk mikrobiologi samt vilka infektioner de orsakar.
  • redogöra för normalflora, vaccin och antibiotikas betydelse inom mikrobiologin.
  • förklara betydelsen av patogenicitet, virulensfaktorer och resistensutveckling.
  • redogöra för patofysiologi och diagnostik för utvalda sjukdomar inom mikrobiologi

Färdighet och förmåga

  • visa hur man analyserar och redovisar resultat utifrån vald metod (exempelvis statistiska analyser, tabeller och grafer)
  • visa hur man inhämtar ny kunskap via olika källor, kritiskt granskar denna samt använda sig av befintlig kunskap för att beskriva nya förhållanden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • reflektera över betydelsen av kvalitetsäkring inom mikrobiologisk metodik och diagnostik
  • visa förmåga att göra bedömningar och reflektera över patientfall inom ämnesområdet med beaktande av etiska och samhälleliga aspekter.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier med patientfall samt studiebesök.

Examination

Kursen tenteras skriftligt Betyg: U-G


Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle
räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
Vid underkänd laboration har studenten möjlighet att göra om laborationen en gång vid nästa kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination enligt denna kursplan kommer att tillhandahållas undre ett år efter beslut om nedläggning av kursen eller revidering av kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.
Undervisning på engelska kan förekomma. Kursen ersätter tidigare kurs med kurskod 1BA124.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Turgeon, Mary Louise; Linné, Jean Jorgenson.; Ringsrud, Karen Munson. Linné & Ringsrud's clinical laboratory science Clinical laboratory science : the basics and routine techniques.
Sillerström, Eva Kompendium i mikrobiologi, 50 sidor (tillhandahålles av lärare)
Medicinsk mikrobiologi & immunologi Brauner, Annelie