Kursplan för

Morfologi - metodik och diagnostik, 5 hp

Morphological Methods and Diagnosis, 5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2018.
Kurskod
1BA160
Kursens benämning
Morfologi - metodik och diagnostik
Hp
5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Biomedicinsk laboratorievetenskap 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LABMED
Datum för fastställande
2017-11-07
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2018

Särskild behörighet

45 hp från termin 1 och 2 i Biomedicinska analytikerprogrammet. Godkänd praktisk examination i kursen Laboratoriemetodik i kemi och biokemi.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten genom teoretiska och praktiska studier ska utveckla kunskaper i metodik och diagnostik inom morfologi. 

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara principerna för olika metoder att framställa cytologiska och histologiska preparat för mikroskopisk bedömning samt bedöma vilken metod som är lämplig att använda för en viss undersökning.
 • förklara histologisk uppbyggnad av olika vävnader samt relationen mellan struktur och funktion.
 • förklara orsaker och reaktioner vid olika typer av cellskada och celldöd samt kunna identifiera dessa i histologiska preparat.
 • förklara inflammationsprocessen och identifiera inflammationen i histologiska preparat.
 • förklara principerna för cancerutveckling, tumörklassificering samt tumörpatologi.

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa hur man utför mikroskopisk identifiering av mäniskokroppens olika vävnader och organ samt identifiering av sjukdomstillstånd.
 • visa hur man väljer relevanta molekylärpatologiska metoder, och hur man analyserar dessa och därmed ställer en klinisk diagnos.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • reflektera över betydelsen av kvalitetssäkring inom morfologisk metodik och diagnostik.
 • visa hur man gör bedömningar och reflektar över patientfall inom ämnesområdet med beaktande av etiska och samhälleliga aspekter.

Innehåll

Kursen indelas i två moment.

Morfologisk metodik, 2 hp Teorin för olika metoder för att färdigställa cytologiska och histologiska preparat inför mikroskopering studeras. Ett projektarbete utförs där studenten självständigt fördjupar sig i histologiska metoder för vävnadssnitt som används för att påvisa specifika sjukdomstillstånd. Dessutom ingår ett studiebesök på kliniskt histopatologiskt laboratorium.
  Diagnostisk morfologi, 3 hp Relationen mellan vävnadens normala  struktur och dess funktion förklaras samt identifieras på mikroskopisk nivå. Teorin bakom uppkomst av olika sjukdomstillstånd samt deras histopatologiska utseende presenteras, och hur dessa kan diagnostiseras med molekylärpatologiska metoder sammanfattas under grupparbete i seminarieform. Dessutom ingår ett studiebesök på patologens cytologiska laboratorium.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, projektarbete, mikroskopering samt studiebesök.

Examination

 • Morfologisk metodik examineras genom en skriftlig tentamen, Betyg U/G  (2,0 hp).
 • Diagnostisk morfologi examineras genom en skriftlig tentamen. Betyg U/G (3,0 hp).

För betyget G på hela kursen krävs minst G i båda momenten samt godkänt deltagande i seminarier och studiebesök. Vid eventuell frånvaro görs en överenskommelse mellan student och ansvarig lärare om kompensationsuppgift.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination enligt denna kursplan kommer att tillhandahållas under ett år efter beslut om nedläggning av kursen eller revidering av kursplanen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.
Undervisning på engelska kan förekomma. Kursen ersätter tidigare kurs 1BA125.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Gartner, Leslie P.; Hiatt, James L. Color atlas and text of histology Colour atlas and text of histology

Rekommenderad litteratur

Carson, Freida L.; Hladik, Christa Histotechnology : a self instructional text
Basic pathology : an introduction to the mechanisms of disease. Lakhani, Sunil R.; Finlayson, Caroline J.; Dilly, Susan A.; Gandhi, Mitesh

Länkar