Kursplan för

Klinisk kemi - metodik och diagnostik, 5 hp

Clinical Chemistry - Methodology and Diagnostics, 5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT18 , VT19 , VT21
Kurskod
1BA161
Kursens benämning
Klinisk kemi - metodik och diagnostik
Hp
5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Biomedicinsk laboratorievetenskap 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LABMED
Datum för fastställande
2017-11-07
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2020-10-12
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2021

Särskild behörighet

45 hp från termin 1 och 2 i Biomedicinska analytikerprogrammet. Godkänd praktisk examination i kursen Laboratoriemetodik inom kemi och biokemi.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten genom teoretiska studier ska utveckla kunskaper i metodik och diagnostik inom klinisk kemi.

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara hur kemiska, molekylära och biokemiska analyser kan användas för diagnostik, behandling och uppföljning av olika sjukdomar.
  • förklara allmän terminologi och begrepp inom farmakologi.
  • redogöra för utvalda sjukdomar inom området patofysiologi och diagnostik.

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • visa hur man granskar och redovisar analysresultat med hänsyn till referensintervall, kontroller och felkällor. 
  •  söka kunskap via olika källor, kritiskt granska denna samt använda sig av befintlig kunskap för att beskriva nya förhållanden.
  • utföra kritisk granskning av skriftliga vetenskapliga arbeten samt opponera på muntligt framställda data.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • reflektera över betydelsen av kvalitetsäkring inom klinisk kemisk metodik och diagnostik.
  • visa förmåga att göra bedömningar och reflektera över patientfall inom ämnesområdet med beaktande av etiska och samhälleliga aspekter.

Innehåll

Kursen är indelad i två moment.

Moment : Metodik och diagnostik
Moment : Fördjupning i analysmetoder

Metodik och diagnostik, 3.5 hp

Betygsskala: GU

Under diagnostik delen beskrivs normala fysiologiska och biokemiska processer vid olika patologiska tillstånd. Under denna del ingår även allmän terminologi och begrepp inom farmakologi.

Under metodikdelen, beskrivs den preanalytiska, analytiska och postanalytiska processen för fastställande av sjukdomsdiagnos. Metoder, tolkningar och bedömningar av analysresultat ur såväl teknisk som medicinsk synvinkel och reflektioner över etiska aspekter diskuteras.

Fördjupning i analysmetoder, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet består av ett grupparbete som pågår som en röd tråd under hela kursen. Studenten ska inhämta kunskap om en analys utifrån ett studiebesök på kliniskt kemiskt laboratorium och granskning av vetenskapliga artiklar. En skriftlig och muntlig redovisning ingår samt att studenter skall opponera på varandra. 

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbete och studiebesök. Under grupparbetet arbetar studenterna till stor del självständigt.

Examination

Moment " Metodik och diagnostik" examineras genom skriftlig tentamen i metodik och diagnostik. Betyg: U/G
Moment  "Fördjupning i analysmetoder" examineras genom muntlig och skriftlig redovisning. Betyg: U/G

För betyget G på hela kursen krävs G på båda momenten.

Muntliga redovisningar och studiebesök är obligatoriska. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges. 

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination enligt denna kursplan kommer att tillhandahållas under ett år efter beslut om nedläggning av kursen eller revidering av kursplanen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av styrelsen för utbildning.
Undervisning på engelska kan förekomma. Kursen ersätter tidigare kurs 1BA123.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin Theodorsson, Elvar; Berggren Söderlund, Maria Laurell, Carl-Bertil
Wilson and Walker's principles and techniques of biochemistry and molecular biology Hofmann, Andreas; Clokie, Samuel Wilson, Keith; Walker, John M.

Rekommenderad litteratur

Turgeon, Mary Louise Linné & Ringsrud's clinical laboratory science : concepts, procedures, and clinical applications