Kursplan för

Farmakologi och läkemedelsberäkning, 4,5 hp

Pharmacology and Drug Calculation, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.
Kurskod
1BA165
Kursens benämning
Farmakologi och läkemedelsberäkning
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LABMED
Datum för fastställande
2018-04-09
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

Godkända kurser om minst 105 hp från termin 1-4 vid biomedicinska analytikerprogrammet eller motsvarande

Mål

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara farmaceutiska beredningsformer och administreringssätt för läkemedel
 • förklara grunderna för hur läkemedel tas upp, fördelas samt utsöndras ur kroppen
 • förklara  hur läkemedel utövar effekt på cellulär nivå, i organsystem och på hela individen.
 • diskutera  läkemedel vid hjärt-, lung-, kärlsjukdom samt läkemedel som används vid diagnostik av dessa sjukdomar, t ex kontrastmedel
 • diskutera risker med läkemedelsbehandling samt för uppkomst och hantering av läkemedelsrelaterade problem.
 • redogöra för regelverk som reglerar läkemedelshantering

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • söka och värdera relevant information om läkemedel och dess hantering
 • utifrån given ordination utföra beräkningar så att läkemedel späds, doseras och administreras korrekt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • analysera och diskutera risker och kvalitetsaspekter kring olika arbetsmetoder vid läkemedelshantering, läkemedelsbehandling och provtagning för att uppnå patientsäkerhet

Innehåll


 

Farmakologi, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar följande: 

 • farmakokinetik och farmakodynamik
 • biverkningsmekanismer, interaktionsmekanismer och dess kliniska relevans
 • administrering och dosering av läkemedel
 • farmakologiska provtagningar för läkemedelsanalys
 • risker och kvalitetsaspekter vid läkemedelshantering, läkemedelsbehandling och provtagning
 • IT baserade kunskapsstöd och databaser samt kritisk värdering av information

Läkemedelsberäkning och hantering, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar följande:

 • enheter och enhetsbyten
 • beräkning av dos, verksam substans och styrka
 • beräkning av spädning, infusionshastighet och infusionstid
 • lagar och författningar som styr läkemedelshantering

Arbetsformer

Kursen ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen. Betyg: U/G.

För Godkänd kurs krävs betyget Godkänd i samtliga moment.
För  Godkänt betyg i moment Läkemedelsberäkning och hantering, 1,5 hp krävs att alla tentamensfrågor är korrekt besvarade dvs 100% rätt.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 

Övergångsbestämmelser

Examination enligt denna kursplan kommer att tillhandahållas under ett år efter beslut om nedläggning av kursen eller revidering av kursplanen.
Kursen ersätter kurs 1BA041 med samma namn och hp.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.
Undervisning på Engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Simonsen, Terje; Aarbakke, Jarle; Hasselström, Jan Illustrerad farmakologi. : 1 Principer och tillämpningar
Simonsen, Terje; Hasselström, Jan Illustrerad farmakologi 2 Utg 4
Björkman, Anna-Maria Läkemedelsberäkning och läkemedelshantering
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården

Rekommenderad litteratur

Nedanstående litteratur finns även i webbformat på KIB.

Författningshandbok : för personal inom hälso- och sjukvården. 2017 Heise Löwgren, Camilla