Kursplan för

Evidensbaserat arbetssätt inom ekokardiografisk diagnostik, 7,5 hp

Evidence-based Practices in Echocardiographic Diagnostics, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT19 , VT23
Kurskod
1BA169
Kursens benämning
Evidensbaserat arbetssätt inom ekokardiografisk diagnostik
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Biomedicinsk laboratorievetenskap 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LABMED
Datum för fastställande
2018-10-30
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2019

Särskild behörighet

Godkänt i kursen Fördjupad klinisk fysiologisk diagnostik vid biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi eller motsvarande.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten utifrån sina metodologiska och diagnostiska kunskaper inom biomedicinsk laboratoriemetodik ska få en djupare förståelse för evidensbaserat arbetssätt inom ekokardiografisk diagnostik, vilket inkluderar olika aspekter på kvalitetssäkring och att arbeta utifrån bästa tillgängliga evidens.

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Redogöra för principerna för evidensbaserad medicin och ett evidensbaserat arbetssätt samt relatera principerna till en verksamhet inom relevant metod
 • Diskutera hur och varför man inom vården arbetar med kvalitetssäkring
 • Använda centrala begrepp som ligger till grund för att värdera mätmetoders tillförlitlighet

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Utvärdera, analysera och rapportera hur kvalitetssäkring av aktuellt metodområde genomförs i en verksamhet
 • Utföra valda delar av de olika stegen inom metoden evidensbaserad medicin
 • Utföra och tolka statistiska beräkningar för att värdera och jämföra mätmetoders tillförlitlighet 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens
 • Visa förmåga att inom det aktuella metodområde göra bedömningar med hänsyn till relevanta lagar, förordningar och vetenskapliga aspekter

Innehåll

 • Undervisning och praktiserande av olika statistiska analysmetoder centrala för ämnesområdet som till exempel bestämning/beräkning av specificitet och sensitivitet samt slumpmässiga-, systematiska fel. Exempelvis kan jämförelse av två olika metoder som mäter samma process inom ekokardiografisk diagnostik göras samt jämföra olika resultat vid s.k. "screening" vid mer omfattande undersökningar eller jämföra analysresultat mellan oerfaren och erfaren utförare, inom detta ämnesområde.
 • Teori varvas med praktiska uppgifter kring centrala begrepp inom kvalitetssäkring och evidensbaserad medicin som till exempel att formulera en frågeställning, utföra en litteratursökning samt tolka en metaanalys med hjälp av Forrestplott.
 • Belysning av hur Equalis och SWEDAC arbetar centralt och som kontrollorgan i den kärldiagnostiska verksamheten för att säkerställa diagnostisk och analytisk tillförlitlighet.
  I kursen ingår även fältstudier på en fysiologisk avdelning samt ett genomförande av en internrevision inom det aktuella metodområdet. 

Arbetsformer

I kursen ingår föreläsningar, seminarier och praktiska övningar samt litteraturstudier.

Examination

Kursen examineras genom tentamina (G, U), inlämningsuppgifter (G, U) och muntlig redovisning (G, U). Vissa seminarier och praktiska övningar är obligatoriska. Vid frånvaro görs en överenskommelse mellan den studerande och ansvarig lärare angående komplettering.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination enligt denna kursplan kommer att tillhandahållas under ett år efter beslut om nedläggning av kursen eller revidering av kursplanen. Kursen ersätter kurs 1BA134 med samma namn och hp.

Övriga föreskrifter

Kursen utvärderas i enlighet med Karolinska Institutets riktlinjer för kursutvärdering.
Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår Jörgen Nordström
Karolinska Institutet University Press.

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården

Nordenström, Jörgen Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår
Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården : en handbok