Kursplan för

Vetenskaplig metodik 2, 7,5 hp

Scientific Methodology 2, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , HT20
Kurskod
1BA174
Kursens benämning
Vetenskaplig metodik 2
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Biomedicinsk laboratorievetenskap 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LABMED
Datum för fastställande
2018-04-09
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2020-04-14
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Godkända kurser om minst 105 hp från termin 1-4 vid biomedicinska analytikerprogrammet eller motsvarande. Godkänt på kursen Vetenskaplig metodik 1.

Mål

Kursens övergripande mål är att fördjupa den vetenskapliga förmågan och förhållningssättet för att förbereda studenterna för  examensarbetet och vetenskapliga projekt i yrkeslivet. Under utbildningen sker en utveckling av studenternas vetenskapliga förmåga och förhållningssätt enligt programmets vetenskapliga progressionstrappa. Kursen vetenskaplig metodik 2 bygger på kursen vetenskaplig metodik 1 samt inslag i andra kurser under utbildningen.

Kunskap och förståelse

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Redogöra för olika typer av studiedesign och vanligt förekommande statistiska metoder för analys av insamlade data.
 • Förklara de centrala stegen i vetenskaplig metod.

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Identifiera ett problem som kan studeras med vetenskaplig ansats och formulera hypotes, frågeställning och syfte.
 • Välja och genomföra lämplig statistisk analys och presentation med statistisk mjukvara
 • Välja och genomföra lämplig statistisk analys för kvalitetskontroll av laboratorieanalyser och patientundersökningar
 • Skriftligt formulera resultat utifrån analys av data
 • Kritiskt granska ett vetenskapligt arbete utifrån givna bedömningskriterier
 • Ge exempel på hur bioinformatik används inom diagnostik.

Värderingsförmåga och förhållningsätt
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Beakta etiska aspekter i samband med datainsamling, dataanalys och resultatredovisning och tillämpa ett etiskt förhållningssätt

Innehåll

Kursen är indelad i två moment.

Statistik, 4.5 hp

Betygsskala: GU
 • Kvalitativ metod för datainsamling: observation, litteraturstudier
 • Kvalitativ kategorisering
 • Kvantitativ metod för datainsamling: mätmetoder
 • Parametrisk och icke-parametrisk statistik

Vetenskaplig teori och metod, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Vetenskapsteori

 • Problemidentifiering
 • Vetenskaplig design
 • Kritisk granskning av vetenskapligt arbete
 • Kritisk värdering av kunskap
 • Referenshantering 
 • Etik

Projektplan

 • Studenten skriver en projektplan inom huvudområdet, som underlag för examensarbetet.

Kritisk granskning

 • Kriterier för granskning av vetenskapligt arbete
 • Övning i att förhålla sig kritisk till sitt eget arbete när det gäller planering och genomförande samt förberedelse inför opponentskapet av en annan students examensarbete.

Arbetsformer

Kursen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppundervisning och hemuppgifter. En stor del av kursmaterialet och aktiviteterna erbjuds via internet. Korta inspelade föreläsningar med tillhörande obligatoriska uppgifter samt seminarier via internet.

Examination

Moment 1, Statistik, examineras med skriftlig redovisning av laborationer och skriftlig tentamen. Betyg: U/G

Moment 2, Vetenskaplig teori och metod, examineras med skriftliga redovisningar och aktiv närvaro vid seminarium. Betyg: U/G

För betyget G på hel kurs krävs betyget G i moment 1 och 2.

Aktiv närvaro vid seminarier är obligatoriskt. 

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination enligt denna kursplan kommer att tillhandahållas under ett år efter beslut om nedläggning av kursen eller revidering av kursplanen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.
Kursen ges på engelska. Viss undervisning på svenska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Obligatorisk litteratur i kursen finns tillgänglig i elektronisk form via Karolinska Institutets bibliotek. Vi rekommenderar starkt att studenterna inte köper litteraturen i pappersform. Yttterligare obligatoriska texter, kompendium, kan delas ut under kursens gång.

Gauch, Hugh G. Scientific method in brief [Elektronisk resurs]
Kirkwood, Betty R.; Sterne, Jonathan A. C. Essential medical statistics
Harris, M.; Taylor, Gordon; Taylor, G. Medical Statistics Made Easy, third edition [Elektronisk resurs]
Machin, David; Campbell, Michael J.; Walters, Stephen John Medical statistics [Elektronisk resurs] : a textbook for the health sciences

Rekommenderad litteratur

Adler, Robert E. Science firsts : from the creation of science to the science of creation
Chalmers, Alan F. What is this thing called science?