Kursplan för

Farmakologi, 7,5 hp

Pharmacology, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , VT19 , VT22 , VT23
Kurskod
1BA175
Kursens benämning
Farmakologi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LABMED
Datum för fastställande
2018-04-09
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2018-10-30
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2019

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet som anges i utbildningsplanen för Biomedicinsk analytikerutbildning eller motsvarande. Utöver detta krävs att minst 105 högskolepoäng är godkända från termin 1-4 i Biomedicinska analytikerprogrammet eller motsvarande kunskaper.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska förvärva grundläggande kunskaper inom basal farmakologi och sjukdomsspecifik farmakologi

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • Förklara hur läkemedel tas upp, fördelas, metaboliseras och utsöndras ur människokroppen
 • Förklara hur läkemedel utövar sin effekt på cellulär nivå, i organsystem och på hela individen
 • Redogöra för risker med läkemedelsbehandling och uppkomst och hantering av läkemedelsrelaterade problem
 • Redogöra för hur läkemedel används för att behandla olika vanliga sjukdomstillstånd
 • Känna till utvecklingsprocessen för läkemedel och vanliga läkemedelsanalyser

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • Inhämta relevant information om olika läkemedelsbehandlingar
 • Identifiera och inhämta relevant information om läkemedelsrelaterade problem

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • Uppvisa ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt till farmakologiska informationskällor och vetenskapliga artiklar

Innehåll


Kursen innehåller följande:

 • Farmakodynamiska begrepp
 • Farmakokinetiska begrepp
 • Interindividuell variation i läkemedelsrespons
 • Biverknings- och interaktionsmekanismer
 • Läkemedel vid vanliga sjukdomar/symptom
 • Doping
 • Läkemedelsprövningar
 • Läkemedelsanalyser
 • Informationskällor och tolkning av vetenskapliga artiklar

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt informationssökning i tillgängliga databaser.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig enskild tentamen med betyg U/G,en hemtentamen med betyg U/G samt inlämningsuppgift med betyg U/G.

Seminarium, grupparbeteoch inlämningsuppgifter är obligatoriska.Vid frånvaro görs en överenskommelse mellan den studerande och ansvarig lärare angående kompensation.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle
räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.


Vid frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag görs en överenskommelse mellan student och ansvarig lärare angående kompensation. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Övergångsbestämmelser

Examination enligt denna kursplan kommer att tillhandahållas under ett år efter beslut om nedläggning av kursen eller revidering av kursplanen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.
Undervisning på engelska kan förekomma.
Kursen ersätter tidigare kurs 1BA041

Litteratur och övriga läromedel

Rang and Dale's pharmacology Rang, Humphrey Peter; Dale, M. Maureen; Ritter, James M.; Flower, Rod J.; Henderson, G.

Rekommenderad kurslitteratur

Aarbakke, Jarle; Simonsen, Terje Illustrerad farmakologi 1 : Principer och tillämpningar
FASS
Utdelat material samt vetenskapliga artiklar