Kursplan för

Generell omvårdnad, klinisk utbildning, 4,5 hp

General Care, Clinical Education, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , HT19
Kurskod
1BA177
Kursens benämning
Generell omvårdnad, klinisk utbildning
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2018-03-27
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2019-03-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Godkända kurser om minst 45 hp från termin 1 och 2 i biomedicinska analytikerprogrammet.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Syftet med kursen är att studenten ska förvärva kunskaper i omvårdnad i en klinisk miljö.

Kunskap och förståelse:
Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för vårdkedjan i utredning och behandling av patienter

Färdighet och förmåga:
Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • utföra grundläggande omvårdnad och ett generellt omhändertagande av patienter
  • utföra vanliga medicintekniska moment i omvårdnaden av patienter

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • reflektera över förhållandet människa - teknik i vården
  • reflektera över möten mellan olika personalkategorier inom vården samt relatera detta till den egna professionen
  • uppvisa ett professionellt förhållningssätt mot såväl patienter och närstående som vårdpersonal i omvårdnadssituationen
  • reflektera över sociokulturella aspekter och etiska frågeställningar inom omvårdnad

Innehåll

Kursen genomförs i huvudsak på en vårdavdelning som verksamhetsförlagd utbildning med handledning av sjuksköterska och undersköterska. Under kursen ska studenten delta aktivt i omvårdnadsarbetet och utföra vissa medicintekniska moment såsom till exempel venprovtagning, tillämpa grundläggande vårdhygienska pinciper och patientförflyttning. Om möjlighet finns förväntas studenten även sätta in perifer venkateter och träna såromläggning.

Arbetsformer

Kursen ges i form av introduktionsföreläsningar samt handledd verksamhetsförlagd utbildning.
Kursen genomförs i huvudsak på olika medicinska vårdavdelningar, främst inom medicin (hjärt-, njur- och lungavdelningar) men även kirurgi, neurologi och s k lättgeriatriska avdelningar kan vara aktuella.
Studenterna deltar i omvårdnadsarbetet och skall även under tjänstgöringen dokumentera observationer, erfarenheter och sin personliga del i omvårdnaden. Dessa delar diskuteras vid ett avslutande seminarium.

Examination

Examination sker i form av en individuell skriftlig uppgift, betyg U/G, och av en bedömning av studentens prestationer under den verksamhetsförlagda utbildningen, betyg U/G.

Vid frånvaro görs en överenskommelse mellan kursansvarig och student angående komplettering.

Vid underkänd klinisk praktik har studenten möjlighet att göra om denna vid ett tillfälle.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till ett nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination enligt denna kursplan kommer att tillhandahållas under ett år efter beslut om nedläggning av kursen eller revidering av kursplanen.

Övriga föreskrifter

Undervisning på engelska kan förekomma. Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. Följande kurs är överlappande: 1BA141 Generell omvårdnad, klinisk utbildning 4,5 hp.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Vetenskapliga artiklar tillkommer

Björkman, Eva; Karlsson, Karin Medicinsk teknik för sjuksköterskor : material, metod, ansvar
Praktiska grunder för omvårdnad Kristoffersen, Nina Jahren