Kursplan för

Immunologi 2, 7,5 hp

Immunology 2, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , HT19
Kurskod
1BA179
Kursens benämning
Immunologi 2
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Biomedicinsk laboratorievetenskap 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LABMED
Datum för fastställande
2018-04-09
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2019-05-27
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet som anges i utbildningsplanen för Biomedicinsk analytikerutbildning eller motsvarande. Utöver detta krävs att minst 105 högskolepoäng är godkända från termin 1-4 i Biomedicinska analytikerprogrammet eller motsvarande kunskaper. I dessa poäng skall ingå Immunologi - metodik och diagnostik inklusive transfusionsmedicin, 5 hp.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska tillägna sig fördjupade kunskaper i immunologi och immunologisk metodik.

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Förklara på molekylär nivå hur immunförsvaret bemöter och bekämpar infektioner
 • Sammanfatta mekanismer på molekylär nivå  kring olika överkänslighetsreaktioner
 • Redogöra på molekylär nivå hur immunsystemet kan orsaka avstötningsreaktioner efter transplantation
 • Förklara olika immunologiska metoder

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Självständigt, utifrån metodbeskrivningar, planera och genomföra immunologiska analyser
 • Kritiskt tolka, dokumentera, utvärdera och jämföra sina resultat med förväntade resultat
 • Kritiskt granska och redogöra för ett vetenskapligt arbete
 • Reflektera över och referera till vetenskapliga texter inom området immunologi

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Visa insikt om betydelsen av att kritiskt granska provmaterial, analysutförande och resultat för en korrekt resultatbedömning
 • Visa förmåga att analysera och identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla sin kompetens.
 • Tillämpa ett professionellt förhållningssätt genom att visa förmåga till gott samarbete

Innehåll

Kursen ger fördjupad kunskap på molekylär nivå om immunsystemets komponenter och deras roll vid det medfödda och adaptiva immunförsvaret.
Kursen är indelad i två moment:
Laborationer
Immunologi - teori och metodik

 

Laborationer, 1.5 hp

Betygsskala: GU

I momentet ingår laborationer som analys av humana effektorceller mot utvalda antigen med immunoassays, cellseparationsmetoder, samt flödescytometri med Fluorescence Activated Cell Sorter (FACS).

 

Immunologi- teori och metodik, 6.0 hp

Betygsskala: GU

I momentet diskuteras :

- antikropparnas struktur och funktion

- antigenpresentation av MHC-molekyler,

- igenkännande av antigen av T-celler

- utveckling av lymfocyter, deras receptorer och mångfald

- immunitet som medieras av T- och B-celler

- cytokinernas roll och funktion

- hur immunsystemet fungerar vid försvar mot bakteriella och virala infektioner samt olika principer

  för vaccination

Därutöver diskuteras klinisk immunologi med avseende på:

- hyperaktiviteter av immunsystemet vid allergi, överkänslighet och autoimmunitet

- avstötningsreaktioner efter transplantation

Under metodikavsnittet behandlas principer för immunologiska metoder såsom framställning av monoklonala antikroppar, immunoassays, proliferations- och cytotoxicitetstester, detektion av cytokiner, cellseparationsmetoder och flödescytometri.

I momentet ingår även seminarier där vetenskapliga artiklar redovisas och diskuteras.

Arbetsformer


Lärandeaktiviteter under kursen är föreläsningar, grupp- och självstudier utifrån webbaserat material, seminarier samt laborationer.
Dessutom ingår arbete med vetenskapliga arbeten/artiklar som skall redovisas och diskuteras i grupper.

Examination

Moment 1 examineras genom laborationsrapport med betyg U/G/ samt granskning av annan students rapport
Moment 2 examineras genom skriftlig tentamen med betyg U/G, samt godkänd skriftlig och muntlig redovisning av vetenskapligt arbete.

För betyget G på hela kursen krävs godkänt på kursens två moment.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle
räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
Vid underkänd laboration har studenten möjlighet att göra om laborationen en gång vid nästa kurstillfälle.

Vid frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag görs en överenskommelse mellan student och ansvarig lärare angående kompensation. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 

Övergångsbestämmelser

Examination enligt denna kursplan kommer att tillhandahållas under ett år efter beslut om nedläggning av kursen eller revidering av kursplanen.
 

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.
Undervisning på engelska kan förekomma.
Kursen ersätter tidigare kurs 1BA040

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Parham, Peter The immune system
Lindkvist, Annica; Trumstedt, Kerstin Kompendium i immunologisk metodik - laborationer Immunologi 2