Kursplan för

Transfusionsmedicin, 7,5 hp

Transfusion Medicine, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , HT19
Kurskod
1BA180
Kursens benämning
Transfusionsmedicin
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Biomedicinsk laboratorievetenskap 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LABMED
Datum för fastställande
2018-04-09
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2019-05-27
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet som anges i utbildningsplanen för Biomedicinsk analytikerutbildning eller motsvarande. Utöver detta krävs att minst 105 högskolepoäng är godkända från termin 1-4 i Biomedicinska analytikerprogrammet eller motsvarande kunskaper. I dessa poäng skall ingå Immunologi - metodik och diagnostik inklusive transfusionsmedicin, 5 hp.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska tillämpa sig fördjupade kunskaper inom transfusionsmedicin och immunhematologi.

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter godkänd kurs kunna:

  • Identifiera uppbyggnaden av olika blodgruppsystem och dess genetik
  • Förklara principer för transfusion
  • Motivera användingen av olika immunhematologiska metoder 
  • Förklara kvalitetsnormer och Socialstyrelsens regler inom transfusionsmedicin

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter godkänd kurs kunna:

  • Självständigt, utifrån metodbeskrivningar, kunna planera och genomföra immunhematologiska analyser
  • Förklara analysprincipen för varje metod samt dokumentera, kritiskt tolka, utvärdera och bedöma analysresultat
  • Reflektera över och referera till vetenskapliga texter inom området transfusionsmedicin

Värderingsförmåga och förhållningsätt
Studenten ska efter godkänd kurs kunna:

  • Analysera och identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla sin kompetens
  • Tillämpa ett professionellt förhållningssätt genom att visa förmåga till gott samarbete

Innehåll

I transfusionsmedicin ingår omhändertagandet av blod samt komponentframställning inklusive specialkomponenter och framställning med aferesteknik. Olika åtgärder som föregår en transfusion av blodprodukter beskrivs. Därutöver ingår kunskap om indikationer för blodtransfusioner, transfusionskomplikationer och transfusionsutredningar.
Dessutom ingår kunskap om kvalitetsarbetet och Socialstyrelsens regler i samband med blodtransfusioner.

Kursen är indelad i två moment.

Transfusionmedicin, Metodik, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Modulen innehåller:

Studiebesök i samband med föreläsning i blodkomponentuppdelning.

Laborationer med avseende på AB0- och D-utredningar, antikroppsscreening, antikroppsutredning, förenlighetsprövningar, transfusionsutredning, antiglobulintest samt eluering av antikroppar.

Kritisk diskussion efter laborationer om principer och val av analysmetoder.

Transfusionmedicin, Teori, 4.5 hp

Betygsskala: GU

Modulen innehåller:

Teoretiska laborationer

Seminarier

Projektarbeten, vilka redovisas i muntlig/skriftlig form med diskussion och reflektion.

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och laborationer där största tyngdpunkt och tid läggs på laborationerna. Laborationerna är delvis problembaserade och stor vikt läggs vid genomgångar efter laborationer. Problembaserade  skriftliga övningsuppgifter sker i grupparbetesform.
Studenten skall dokumentera laborativa moment i en egen laborationsrapport.

Examination


Transfusionsmedicinsk metodik:
Examination sker i form av  godkänt laborationsdeltagande och seminarier; med betygen godkänt (G) eller underkänt (U) samt laborationsrapport; med betygen godkänt (G) och underkänt (U).

Transfusionsmedicin, teori:
Examination sker i form av  skriftlig sluttentamen; med betygen godkänt (G) och underkänt (U).

För betyget G på hela kursen krävs godkänt på kursens två moment, vilket innebär godkänd laborationsrapport, godkänd tentamen, samt godkänt deltagande vid alla obligatoriska seminarier/laborationer.


Samtliga laborationer och seminarier är obligatoriska.
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle
räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
Vid underkänd laboration har studenten möjlighet att göra om laborationen en gång vid nästa kurstillfälle.

Vid frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag görs en överenskommelse mellan student och ansvarig lärare angående kompensation. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Övergångsbestämmelser

Examination enligt denna kursplan kommer att tillhandahållas under ett år efter beslut om nedläggning av kursen eller revidering av kursplanen.
 

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.
Undervisning på engelska kan förekomma.
Kursen ersätter tidigare kurs 1BA042

Litteratur och övriga läromedel

Daniels, Geoff; Bromilow, Imelda Essential guide to blood groups. Svenska : Blodgruppsserologi