Kursplan för

Introduktion till biomedicin, 10 hp

Introduction to Biomedical Science, 10 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2013.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT07 , HT09 , HT11 , HT13
Kurskod
1BI001
Kursens benämning
Introduktion till biomedicin
Hp
10 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Biomedicin 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Helt otillräcklig (F), otillräcklig (Fx), tillräckligt (E), tillfredsställande (D), bra (C), mycket bra (B) eller utmärkt (A)
Kursansvarig institution
Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Medverkande institutioner
  • Institutionen för neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnden för biomedicinprogrammet
Datum för fastställande
2007-06-19
Reviderad av
Programnämnden för biomedicinprogrammen
Senast reviderad
2020-01-27
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2013

Särskild behörighet

Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13). Eller: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13).

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten:
  • ha kännedom om området biomedicin,
  • kunna redogöra för basala anatomiska begrepp och strukturer,
  • kunna redogöra för basala biokemiska och cellbiologiska begrepp,
  • kunna förklara principerna för hur biologiska makromolekyler är uppbyggda och hur de fungerar,
  • kunna förklara principerna för informationsflödet i cellen,
  • uppvisa grundläggande färdigheter i biokemiskt laboratoriearbete,
  • visa förståelse för ett etiskt och säkerhetsmässigt förhållningssätt till biomedicinskt arbete.

Innehåll

Kursen definierar ämnesområdet biomedicin och visar på de områden där biomedicin tillämpas. Vidare kommer specifika kunskaper att förmedlas inom basal biokemi och cellbiologi samt kroppens organisation.

Orientering om biomedicin: Övergripande föreläsningar om olika biomedicinska områden där även ett etiskt förhållningssätt förmedlas samt för- och nackdelar med olika biomedicinska modellsystem.
Basal biokemi och cellbiologi: Biokemiska och cellbiologiska begrepp, cellens uppbyggnad, pH och buffertar, makromolekyler och proteinkemi, struktur och funktionssamband, enzymkinetik och enzymers centrala plats i cellfunktionen samt flödet av genetisk information (replikation, transkription och translation - översiktligt).
Kroppens organisation: Grundläggande anatomiska begrepp och strukturer samt grundläggande integrativ fysiologi. Hjärt-lung-räddning.

Arbetsformer

Undervisningen innefattar föreläsningar, webbaserade seminarier, laborationer, gruppundervisning och projektarbete.

Examination

Examinationen består av laborationsrapporter, muntlig och skriftlig presentation av projektarbete samt skriftlig tentamen. Laborationsrapporterna och den muntliga och skriftliga presentationen av projektarbetet betygssätts U/G. Den skriftliga tentamen betygssätts A-F.  

Betyg på hel kurs baseras på betyget på den skriftliga tentamen. För att att få lägst betyget E på kursen krävs godkänt på alla examinationer.

Obliagtoriskt deltagande
Deltagande är obligatoristk vid laborationer inklusive labföreläsningar, vid redovisningar samt vid hjärt-lungräddning. Kursledaren bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan student deltagit i obligatoriska delar eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursledarens anvisningar registreras inte studentens kursresultat i LADOK.

Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen
De studenter som ej är godkända efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten ej är godkänd efter fyra provtillfällen rekommenderas denna att gå om kursen vid nästa ordinarie kurstillfälle och får därefter delta vid ytterligare två provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle eller någon ny kursplats.

Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Kursen är nedlagd och gavs för sista gången HT13.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på svenska, men viss undervisning på engelska kan förekomma.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Muntlig utvärdering, kursråd, kommer att genomföras under kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur

Boken Biochemistry kommer snart utkomma i en ny upplaga. Om den nya upplagan finns tillgänglig när kursen börjar är det denna upplaga som kommer att användas.

Harvey, Richard A.; Ferrier, Denise R. Biochemistry
Taylor, Jason J.; Memmler, Ruth Lundeen.; Cohen, Barbara J. Memmler's structure and function of the human body. Structure and function of the human body