Kursplan för

Biokemi, 12 hp

Biochemistry, 12 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT18 , VT19 , VT20 , VT21 , VT22 , VT23 , VT24
Kurskod
1BI031
Kursens benämning
Biokemi
Hp
12 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Biomedicin 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Beslutande organ
Programnämnden för biomedicinprogrammen
Datum för fastställande
2017-11-02
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2018

Särskild behörighet

Lägst betyget G på kursen Introduktion till biomedicin samt lägst betyget G på moment 1, Organiskt-kemiskt laboratoriearbete, 5 hp, på kursen Allmän och organisk kemi, 12 hp.
 

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Avseende kunskap och förståelse:

  • beskriva biokemiska funktioner och reglering av metabola processer hos individuella mänskliga celler och organ,
  • beskriva kopplingar mellan förändringar på molekylär nivå och förändringar i metabolismen vid vanliga sjukdomar.

Avseende färdighet och förmåga:

  • diskutera effekterna av läkemedel eller genetisk variation på metabola processer,
  • söka och välja ut relevant litteratur i specifika ämnen ingående i kursen,
  • presentera sina egna resultat och sammanfattningar av litteratur inom det biokemiska fältet, både verbalt och i skriftlig form,
  • utföra och utvärdera experiment,
  • utföra biomedicinskt laboratoriearbete på ett säkert sätt.

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • utvärdera relevanta metoder för biokemiskt laboratoriearbete.

Innehåll

Kursen är indelad i följande moment:

Biokemi, 5 hp Katabolism och anabolism samt generella principer för omsättning av intermediärer och energi. Särskilt fokus på reglering av enzymaktivitet, specifika signaltransduktionssystem i cellen, digestion och absorption av näringsämnen, kolhydratmetabolism – inkluderande energiomvandlingar i cellen, lipidmetabolism, ketonkroppar och oxidativ stress. Enzymers funktion ur ett organiskt-kemiskt perspektiv. Aminosyrametabolism inklusive urea, enkolpoolen och kreatinfosfat, plasmaproteiner, nukleotidmetabolism och alkoholmetabolism. Biokemiska laboratoriemetoder, 2 hp Studier av cellulär metabolism och applikation av kromatografiska metoder inom detta fält. Integrering av teori och praktik, 5 hp Integrering av teori och praktik i biokemi och metabolism.

Arbetsformer

Undervisningen inkluderar föreläsningar, laborationer, gruppundervisning (seminarier) och projektarbeten.

Examination

Biokemi (5 hp). Examinationen består av ett muntligt förhör, skriftlig inlämningsuppgift samt muntliga presentationer av projektarbetena. Betygssätts med U/G.

Biokemiska laboratoriemetoder (2 hp). Examinationen består av skriftliga laborationsredogörelser. Betygssätts U/G.

Integrering av teori och praktik (5 hp). Examinationen består av en skriftlig sluttentamen. Tentamen betygssätts U/G/VG. För att få delta i sluttentamen krävs att förhöret på momentet Basal metabolism är godkänt.

Betyg på hel kurs baseras på betyget på sluttentamen. För att få betyg G på kursen krävs lägsta betyg G på kursens alla moment.

Obligatoriskt deltagande
Laborationer och projektarbeten är obligatoriska, liksom redovisningar och föreläsningar knutna till dessa moment. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 

Övergångsbestämmelser

Efter varje kurstillfälle kommer det att erbjudas minst sex tillfällen för examination inom en tvåårsperiod efter kursens slut.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på engelska.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Muntlig utvärdering, kursråd, kommer att genomföras under kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Ferrier, Denise R. Biochemistry

Övrig litteratur

Berg, Jeremy M.; Tymoczko, John L.; Stryer, Lubert Biochemistry