Kursplan för

Examensarbete i biomedicin, 30 hp

Degree Project in Biomedicine, 30 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT17 , VT20
Kurskod
1BI034
Kursens benämning
Examensarbete i biomedicin
Hp
30 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Biomedicin 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Beslutande organ
Programnämnd 7
Datum för fastställande
2016-10-28
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2017

Särskild behörighet

Lägst betyget G på kurserna Introduktion till biomedicin, Allmän och organisk kemi, Medicinsk biokemi, Cellbiologi och genetik, Infektion och immunitet, Integrativ fysiologi, Vävnadsbiologi och Biostatistik. Dessutom krävs godkänt på följande moment: Farmakokinetik och farmakodynamik (2 hp), Laborationer i farmakologi (1,5 hp) och Gruppuppgifter i farmakologi och toxikologi (2,5 hp) på kursen Farmakologi och toxikologi, Praktiska moment (5 hp) på kursen Neurovetenskap, Laborationer (5 hp) och Problembaserade seminarier och gruppseminarier (5 hp) på kursen Molekylär onkologi och biostatistik, samt Forskningsplan (3 hp) på kursen Molekylär medicin, på Biomedicinprogrammet.

 

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna möjlighet att under handledning arbeta med ett forskningsinriktat projekt inom det biomedicinska fältet för att därmed öva sig i självständigt arbete och tillämpa sitt praktiska och teoretiska kunnande.

Efter genomgången kurs ska studenten:

Vad gäller kunskap och förståelse

 • kunna redogöra för vetenskaplig litteratur inom projektets område,
 • kunna redogöra för experimentella metoder för att lösa en föregiven vetenskaplig frågeställning,
 • kunna insamla data för sammanställning och statistisk behandling

Vad gäller färdighet och förmåga

 • visa förståelse för självständigt, kritiskt och kreativt tänkande,
 • kunna använda experimentella metoder för att lösa en föregiven vetenskaplig frågeställning,
 • visa förståelse för hur nya vetenskapliga frågeställningar uppkomna i samband med projektets genomförande formuleras, samt kunna sätta detta i perspektiv till vad som är känt inom projektets specifika forskningsfält,
 • kunna presentera utfört arbete i skriftlig och muntlig form,
 • på ett objektivt sätt kunna bedöma andras vetenskapliga arbeten

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa ett professionellt förhållningssätt till kollegialt samarbete, tidsplanering och koppling mellan teoretiskt och praktiskt kunnande,
 • på ett betryggande sätt och med god ordning kunna hantera värdefullt vetenskapligt material,
 • kunna genomföra ett projektarbete på ett forskningsetiskt korrekt sätt,
 • kunna reflektera över ett projekt med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Innehåll

Individuellt arbete med tyngdpunkt på laboratoriepraktik och med vissa litteraturstudier. En individuell studieplan innehållande projektplan, metoder och tidsplan upprättas av handledare och student tillsammans inför kursen. Projekt kan utföras utanför Karolinska Institutet.

Arbetsformer

Individuellt experimentellt arbete med datainsamling under handledning.

Examination

Examinationen består av skriftlig rapport, muntlig presentation samt bedömning av det praktiskt genomförande. Examinator sätter betyg efter samråd med handledare och examinerande lärare, baserat på arbetets genomförande och slutpresentation.

En inlämning av den skriftliga rapporten efter den uppsatta tidsgränsen resulterar i att studenten missar möjligheten till betyget väl godkänt på kursen.

Obligatoriskt deltagande
Opponering på annans students arbete är obligatoriskt. Kursledaren bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan student deltagit i obligatoriska delar eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursledarens anvisningar registreras inte studentens kursresultat i LADOK.

Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen
De studenter som ej är godkända efter sitt första presentationstillfälle (på den muntliga och/eller skriftliga delen)  har rätt att omarbeta rapporten och/eller presentationen och delta vid ytterligare fem presentationstillfällen. Om studenten ej är godkänt efter fyra presentationstillfällen rekommenderas denne att gå om kursen vid nästa ordinarie kurstillfälle, med ett nytt projekt. I samband med denna kurs får studenten delta vid ytterligare två presentationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända presentationer ges inte något ytterligare presentationstillfälle eller någon ny kursplats.

Övergångsbestämmelser

Efter varje kurstillfälle kommer det att erbjudas minst sex tillfällen för examination inom en tvåårsperiod efter kursens slut.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på engelska.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Vetenskaplig litteratur av relevans för arbetet, individuellt vald av handledare och student.