Kursplan för

Patologi, 3 hp

Pathology, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT19 , VT20 , VT21 , VT22
Kurskod
1BI047
Kursens benämning
Patologi
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Biomedicin 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Programnämnden för biomedicinprogrammen
Datum för fastställande
2018-10-30
Reviderad av
Programnämnden för biomedicinprogrammen
Senast reviderad
2021-10-22
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

Lägst betyget G på kurserna Introduktion till biomedicin, Allmän och organisk kemi, Cell-, stamcells- och utvecklingsbiologi, Biokemi, Genetik, genomik och funktionell genomik, Kemisk biologi och Vävnadsbiologi, samt lägst betyget G på momenten Laborationer och seminarier (4 hp) och Projektarbete (2 hp) på kursen Immunologi och mikrobiologi och lägst betyget G på momentet Praktiska moment (4 hp) på kursen Neurovetenskap, på Kandidatprogrammet i biomedicin

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
Avseende kunskap och förståelse

 • beskriva orsaker och effekter av olika typer av cellulära anpassningar och celldöd, samt histologiskt känna igen dem,
 • förklara mekanismerna bakom reparation och regenerering av vävnad,
 • förstå konceptet inflammation och förklara mekanismerna involverade i inflammation,
 • förklara grunderna bakom carcinogenes, tumörprogression och tumörmorfologi och tumörgenetik,
 • välja lämpliga molekylära analysmetoder för olika patologiska fall,
 • redogöra för regler kring biobanker

Avseende kompetens och färdigheter

 • beskriva och identifiera patologiska vävnader och deras celler i histologiska
  vävnadssektioner,
 • självständigt utvärdera resultat från ett experimentellt vävnadsanalysprojekt

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

 • redogöra för och resonera kring etiska apekter gällande biobanker

Innehåll

Inledningsvis presenteras teorin bakom tumörpatologi och olika grundläggande patologiska begrepp, såsom cellskada, celldöd och sårläkning. Tyngdpunkten i kursen ligger i att förstå det histopatologiska utseendet hos olika organsystem och kopplingen till deras funktioner. Kliniska exempel där olika vävnadsanalysmetoder används kommer att diskuteras. Resultaten av ett laboratorieprojekt utvärderas av studenten.

Arbetsformer

Undervisningen kommer att ske i form av föreläsningar, digital mikroskopi av histologiska preparat, demonstrationer, seminarium och ett experimentellt vävnadsanalysprojekt.

Examination

Del 1. Laboratoriebaserat projekt. Examinationen består av ett skriftligt experimentellt vävnadsanalysprojekt och en muntlig examination av detta. Resultaten av den skriftliga och muntliga delen kombineras och betygsätts U/G. 
 
Del 2. Integration av teori och vävnadsanalys. Examinationen består av en skriftlig tentamen som täcker hela kursens innehåll. Betygsätts U/G/VG.
 
För att bli godkänd på hela kursen måste godkänt betyg ha erhållits för alla delar av kursen. Slutbetyg för hela kursen är baserad på betyg för del 2 (skriftlig tentamen).
  
Obligatoriskt deltagande
Kursintroduktionen, labprojektet och seminariet är obligatoriska. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsat antal tentamina eller praktiska träningssessioner
Studenter som ej är godkända efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex tentamina/prov, ges inte något ytterligare tentamenstillfälle eller någon ny kursplats.
 
Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som ett provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på engelska.
 
Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Lakhani, Sunil R.; Dilly, Susan A.; Finlayson, Caroline J. Basic pathology : an introduction to the mechanisms of disease