Kursplan för

Verksamhetsförlagd utbildning 1 för utbytesstudenter - Arbetsterapi, 6 hp

Clinical rotation for exchange students 1, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Kurskod
1EE113
Kursens benämning
Verksamhetsförlagd utbildning 1 för utbytesstudenter - Arbetsterapi
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Arbetsterapi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2021-03-15
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Allmän behörighet för universitetsstudier

Särskild behörighet
Studenten ska ha:

  • väldigt goda kunskaper i engelska eller svenska
  • minst 2 års studier på en Arbetsterapeututbildning

Mål

Syftet med kursen är att studenten utvecklar sin yrkesidentitet och sitt professionella förhållningssätt genom att integrera nya och redan erhållna arbetsterapeutiska kunskaper med internationellt perspektiv i en klinisk lärandemiljö.

Lärandemål:
 Under den verksamhetsförlagda utbildningen ska studenten i progression mot självständighet visa förmåga till att:

  • Förstå och använda arbetsterapiprocesser grundat i teori under den verksamhetsförlagda utbildningen.
  • Bedöma och analysera klienters aktivitetsförmåga.
  • Sätta aktivitetsbaserade samt hälsofrämjande mål i samarbete med klienten.
  • Planera, genomföra och utvärdera relevanta arbetsterapeutiska åtgärder.
  • Reflektera kring etiska ställningstaganden i arbetet med klienter, anhöriga och kollegor.
  • Uppvisa ett lämpligt professionellt förhållningssätt i utvecklingen av den egna professionella identiteten. Detta ska kännetecknas av god kommunikation och aktivt engagemang i arbetet med klienten såväl som tillsammans med andra hälsoprofessioner.
  • Reflektera, på olika sätt, kring skillnader och likheter mellan arbetsterapeutens yrkesutövande i Sverige jämfört med hur det ser ut i hemlandet och i relation till global hälsa.

Innehåll

Denna kurs innehåller verksamhetsförlagd utbildning i arbetsterapeutiska verksamheter på kommunal och/eller regional nivå. Den består av 32 timmars obligatoriska studietimmar per vecka i en verksamhet som har ett avtal med arbetsterapeutprogrammet. De resterande 8 timmarna per vecka är avsatta för litteraturstudier och förberedelser. Studenten kommer att utföra lärandeaktiviteter under den verksamhetsförlagda utbildningen med handelning av legitimerade arbetsterapeuter liksom från andra legitimerade hälsoprofessioner.

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande.

Examination

Studenten kommer att arbeta med lärandemålen, dessa är vad som sedan bedöms. Handledaren utvärderar hur studenten ligger i förhållande till lärandemålen under den verksamhetsförlagda utbildningen och det är examinatorn på arbetsterapeutprogrammet som sedan sätter det slutgiltiga betyget baserat på handledarens bedömning. Betygsskalan som ändvänds är godkänd/underkänd, detta kan konverteras till en annan skala (ex A-F) om partner universitetet skulle önska det.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utifrån fastställda utvärderingsrutiner inom programmet.

Litteratur och övriga läromedel

Literature and articles recommended by the course supervisor

Minimum standards for the education of occupational therapists.
Code of ethics