Kursplan för

Tema undersökning - Anatomi, 7,5 hp

Theme Examination - Anatomy, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT15 , VT18 , VT22 , HT22
Kurskod
1FY018
Kursens benämning
Tema undersökning - Anatomi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 3
Datum för fastställande
2015-05-04
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2022-04-01
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Mål

Kursens syfte är att studenten ska inhämta kunskaper i anatomi som möjliggör förståelsen för övriga ämnen inom programmet och förmåga att tillämpa anatomikunskaperna i samband med kliniska frågeställningar runt kroppsskador och belastningsproblem.
Lärandemål
Studenten ska vid avslutad kurs kunna:

  • förklara den makroskopiska uppbyggnaden av människokroppens organ och organsystem, deras kärl- och nervförsörjning samt inbördes relationer
  • identifiera osteologiska strukturer, muskler och nerver på bålen, halsen och huvudet samt benet och armen med betoning på ytanatomisk kunskap
  • tillämpa funktionella anatomiska och biomekaniska principer på enskilda musklers funktion och i analys av sammansatta rörelser

Innehåll

Kursen Tema undersökning - Anatomi  är uppdelad i tre moment (1-3).

Nervsystemets anatomi, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar det centrala nervsystemets anatomi och den principiella organisation av det perifera nervsystemet. Momentet ges i anslutning till kursen om nervsystemets fysiologi.

Rörelseapparatens anatomi, 4.5 hp

Betygsskala: GU

Del 1 omfattar rörelseorganens grundläggande struktur och funktion, inklusive den biomekaniska grunden för muskelfunktion och belastningstänkande.

Del 2 omfattar benets anatomi.

Del 3 omfattar bålens, halsen och huvudets anatomi med fokus på rörelseorgan. Del 4 omfattar armens anatomi.

Inre organsystemens anatomi, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar de inre organens anatomi och ges i anslutning till kursen om de inre organsystemens fysiologi.

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar samt handledda grupparbeten med instuderingsfrågor, modellstudier och preparatvisningar. Utöver detta förväntas den studerande tillägna sig en stor del av kunskapen genom självstudier.

 

Examination

Kursen examineras enligt följande:
Moment 1: Nervsystemets anatomi, sker i form av skriftlig tentamen integrerad med fysiologi. Sammanvägd bedömning och betygsskala: G/U.
Moment 2: Rörelseapparatens anatomi, sker i form av en skriftlig tentamen. Betygsskala: G/U
Moment 3: Inre organsystemens anatomi, sker i form av en skriftlig tentamen integrerad med fysiologi. Sammanvägd bedömning och betygsskala: G/U.

Vid underkänt resultat av ordinarie examination ges studenten möjlighet att återkomma till en restexamination under samma termin. Därefter ges studenten möjligheten att tenteras vid två tillfällen per termin, i samband med ordinarie- och resttillfälle (omtentamen), de kommande terminerna. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.
 

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.
 

Övriga föreskrifter

Kursvärdering och kursanalys genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.
 

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Visible Body
Bojsen-Møller, Finn Rörelseapparatens anatomi Dyhre-Poulsen, Poul

Övriga rekommenderade läromedel

Atlas of anatomy : Latin nomenclature Gilroy, Anne M.; MacPherson, Brian R.; Ross, Lawrence M.; Schünke, Michael; Schulte, Erik; Schumacher, Udo