Kursplan för

Tema intervention - Fysiologi 4, 3 hp

Theme Intervention - Physiology 4, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT16 , VT17 , VT18 , HT18 , HT22
Kurskod
1FY022
Kursens benämning
Tema intervention - Fysiologi 4
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för fysiologi och farmakologi
Beslutande organ
Programnämnd 3
Datum för fastställande
2015-11-02
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2022-04-01
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Mål

Kursens syfte är att den studerande ska uppnå teoretiska kunskaper inom området smärtfysiologi med mål att integreras i kliniska resonemang inför bedömning av patienter med smärta och planering av fysioterapeutiska interventioner. Kursen syftar även till att stimulera till ett reflekterande och vetenskapligt förhållningssätt.

Lärandemål

Den studerande ska vid avslutad kurs kunna:

 • förklara fysiologisk uppkomst och modulering av smärta
 • redovisa principer för smärtklassifikation och smärtanalys samt diskutera dem i relation till olika typer av smärta
 • ge exempel på fysioterapeutiska interventioner tillämpat vid olika typer av smärta och förklara deras tänkbara bakomliggande fysiologiska mekanismer
 • redogöra för olika typer av smärtfarmakologiska behandlingsprinciper och dess tillämpning
 • förklara individuell variabilitet av upplevd smärta i relation till biopsykosociala aspekter

Innehåll

Kursen Tema intervention - Fysiologi 4 omfattar undervisning om:

 • Smärtsystemets signalsystem
 • Endogena smärtkontrollerande system
 • Smärtklassifikation
 • Smärtanalys
 • Tänkbara fysiologiska mekanismer av fysioterapeutiska smärtlindrande interventioner
 • Placebo-nocebo
 • Smärtfarmakologi

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, laboration, seminarium och eget arbete med instuderingsfrågor där den studerande förväntas tillägna sig en stor del av kunskapen genom teoretiska självstudier samt vid laboration och seminarium. Den studerande ges möjlighet till återkoppling om sina kunskaper via elektroniskt frågeformulär på lärplattformen samt via aktivt deltagande vid frågestund med undervisande lärare.

Obligatoriska utbildningsinslag är:

 • deltagande vid laboration och seminarium 

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges. Eventuella ersättningsuppgifter skall vara inskickade före närmaste tentamenstillfälle.

Examination

Kursen examineras med skriftlig tentamen.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. 

Vid underkänt resultat av ordinarie examination ges studenten möjlighet att återkomma till en restexamination under samma termin. Därefter ges studenten möjlighet att examineras vid två tillfällen per termin, i samband med ordinarie- och resttillfälle (omtentamen), de kommande terminerna.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering och kursanalys genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Om smärta : ett fysiologiskt perspektiv Norrbrink, Cecilia; Lundeberg, Thomas

Övriga rekommenderade läromedel

För aktuellt material hänvisas till kurswebben.