Kursplan för

Tema hälso- och sjukvård - Medicinska ämnen 1, 7,5 hp

Theme Healthcare - Clinical Medicine 1, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT16 , VT17 , VT18 , HT18 , HT20 , HT22
Kurskod
1FY030
Kursens benämning
Tema hälso- och sjukvård - Medicinska ämnen 1
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Medverkande institutioner
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
 • Institutionen för medicin, Solna
 • Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2016-05-13
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2018-04-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

Idrott och hälsa 1, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A15). Eller: Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 17)

Mål

Kursen syftar till att lägga grunden för kunskaper om vanliga kliniska tillstånd inom ortopedi, neurologi, reumatologi, kirurgi, invärtesmedicin och gynekologi samt relaterar till de övergripande lärandemålen för hela fysioterapeutprogrammet. Efter kursen ska studenten ha tillägnat sig en god grund i medicinska ämnen.
 
Lärandemål
Studenten ska efter avslutad kurs kunna
 • Identifiera och beskriva vanliga kliniska tillstånd inom ortopedi, neurologi, reumatologi, invärtesmedicin, kirurgi och gynekologi samt känna till relevanta åtgärder
 • Redogöra för och argumentera för och emot olika behandlingsalternativ för kliniska åkommor

Innehåll

Kursen ges i samverkan mellan följande specialiteter: ortopedi, neurologi, reumatologi, invärtesmedicin, kirurgi och gynekologi.

Det huvudsakliga innehållet omfattas av diagnostik och behandling:
 • inom ortopedi av frakturer, artroser, amputationer, vanliga ortopediska sjukdomar och skador hos vuxna samt ortopediska sjukdomar/skador hos barn
 • inom neurologi av cerebrovaskulära sjukdomar, neuroinflammatoriska sjukdomar och rörelsesjukdomar samt huvudvärk, yrsel, central och perifer pares
 • inom reumatologi av artriter, spondyliter, myositer och andra reumatiska systemsjukdomar
 • inom invärtesmedicin av lungsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och andra vanliga tillstånd inom medicin
 • inom kirurgi av allmän kirurgi, traumatologi, urologi, kärl- och plastikkirurgi, anestesi, smärtlindring i samband med kirurgi och vid kroniska tillstånd
 • inom gynekologi av gynekologiska sjukdomstillstånd, fysiologiska förändringar under graviditet och den gynekologiska endokrinologin, menscykeln samt mannens reproduktionshormoner liksom konsekvenser av hormondoping

Arbetsformer

De arbetsformer som används är föreläsningar blandat med patientdemonstrationer.

Examination

Kursen examineras enligt följande:
Två skriftliga examinationer. 
 
För att erhålla betyget Godkänd kurs krävs att godkänd-nivån i samtliga ämnen har uppnåtts.
Vid underkänt resultat av ordinarie examination ges studenten möjlighet att återkomma till en restexamination under samma termin. Därefter ges studenten möjligheten att tenteras vid två tillfällen per termin, i samband med ordinarie- och resttillfälle (omtentamen), de kommande terminerna. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering och kursanalys genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Med utgångspunkt från vad som presenterats under punkten "Kursens innehåll och uppläggning" ska
studenten läsa tillämpliga avsnitt i nedanstående läroböcker.

Ortopedi

Persson, Björn M.; Wingstrand, Hans Ortopedisk grundbok Wiberg, Gunnar; Lyons, Lena

Neurologi

Norrving, Bo Klinisk neurovetenskap

Reumatologi

Reumatologi Klareskog, Lars; Saxne, Tore; Enman, Yvonne

Medicin

Pryor, Jennifer A.; Ammani Prasad, S. Physiotherapy for respiratory and cardiac problems : adults and paediatrics

Kirurgi

Järhult, Johannes; Offenbartl, Karsten Kirurgiboken : vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar Wilhelmsson, Jan

Gynekologi

Vetenskapliga artiklar och rapporter tillkommer.

Gynekologi Janson, Per Olof; Landgren, Britt-Marie

Övriga rekommenderade läromedel

För aktuellt material hänvisas till kurswebben.