Kursplan för

Tema vetenskapligt arbete - Vetenskapsmetodik, projektplan, 3 hp

Theme Scientific Work - Research Methods, Project plan, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT21 , VT22 , VT23
Kurskod
1FY046
Kursens benämning
Tema vetenskapligt arbete - Vetenskapsmetodik, projektplan
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Fysioterapi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2021-03-15
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2022-10-24
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

För att vara behörig till kursen Tema vetenskapligt arbete - Vetenskapsmetodik, projektplan skall alla kurser i termin 1- termin 3 (90 hp) vara godkända. I termin 4 skall Tema vetenskapligt arbete - vetenskapsmetodik vara godkänd.

Mål

Syftet med kursen är att studenten utvecklar fördjupade kunskaper inom vetenskaplig metodik och forskningsprocessen så att studenten kan planera och dokumentera ett avgränsat projektarbete inom huvudområdet fysioterapi.

Lärandemål
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

  • välja ut och argumentera för vetenskapliga metoder relaterade till litteraturstudier samt kvalitativ och kvantitativ forskningsdesign
  • identifiera och formulera en avgränsad forskningsfråga inom huvudområdet fysioterapi
  • utforma en projektplan
  • identifiera och problematisera forskningsetiska frågeställningar

Innehåll

Fördjupning i vetenskapsmetodik, forskningsdesign, datainsamlings- och analysmetoder utifrån kvantitativ och kvalitativ forskningsansats och inom litteraturstudier. Problemformulering och etisk reflektion samt utformning av projektplan.

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är: föreläsningar, självstudier, kamratgranskning och handledarmöten. Läraktiviteter och kommunikation mellan studenter och lärare/handledare sker till stor del via digitala plattformar. 

Examination

Kursen examineras enligt följande:

  • skriftlig projektplan
  • muntlig presentation och diskussion av egen projektplan
  • muntlig diskussion av andra studenters projektplaner

Den muntliga examinationen kan komma att ske digitalt.
För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. 

Obligatoriska utbildningsinslag är:

  • aktivt deltagande vid alla handledarmöten, kamratgranskningar, föreläsningar och quiz

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Om studenten genomfört sammanlagt sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt tillhandahålls minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering och kursanalys sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för utbildning.
 
Undervisning på engelska kan förekomma.
 
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Kristensson, Jimmie Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom hälso- och vårdvetenskap
Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad Henricson, Maria
Björk, Jonas Praktisk statistik för medicin och hälsa
Annan vetenskaplig litteratur/artiklar kommer att användas