Kursplan för

Oral hälsa - påbyggnad 1, 7,5 hp

Oral Health - Course 1, 7,5 credits
Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT20 , HT22
Kurskod
1OH000
Kursens benämning
Oral hälsa - påbyggnad 1
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Oral hälsa 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2020-03-23
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2020-03-23
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Tandhygienistexamen motsvarande 120 högskolepoäng (80 poäng).

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Oral hälsa - teori, 4,5 hp
Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Utifrån vetenskaplig grund uppvisa kunskap om och analysera risk- och prognosbedömningar av patienter med karies och parodontit samt visa förståelse för hur dessa tillstånd kan påverka det allmänna välbefinnandet.
 • Redogöra för hur den orala hälsan kan påverka det allmänna välbefinnandet samt hur allmänsjukdomar kan påverkar den orala hälsan.
 • Redogöra för evidensbaserade behandlingsmetoder samt reflektera över relevanta åtgärder med hänsyn till etiska och samhälleliga aspekter. 

Oral hälsa - kliniska studier, 3 hp
Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Självständigt planera och genomföra behandling av patienter med parodontologiska och kariologiska sjukdomstillstånd samt kritiskt granska och utvärdera insatta åtgärder.
 • Utföra självständiga arbetsuppgifter inom tandhygienistens kompetensområde i samarbete och i dialog med andra yrkesprofessioner.
 • Förmedla kunskap om oral hälsa med utgångspunkt från individens eget ansvar.Visa förmåga till ett empatisk och professionellt förhållningsätt i omhändertagandet av patienten.

Innehåll

Kursen är uppdelad i två moment.

Oral hälsa - teori, 4.5 hp

Betygsskala: VU
 • Oral hälsa - allmänhälsa
 • Folkhälsa - kroniska sjukdomar
 • Evidensbaserade behandlingsmetoder
 • Risk- och prognosbedömning ur ett vetenskapligt perspektiv
 • Patientundervisning om egenvård
 • Förmedling av kunskaper om munhälsofrämjande åtgärder
 • Oral hälsa ur ett etiskt och samhälleligt perspektiv

Oral hälsa - kliniska studier, 3.0 hp

Betygsskala: VU
 • Risk-, prognos- och åtgärdsbedömning av egna patienter
 • Utvärdering av behandling och munhälsovårdande åtgärder
 • Empati och professionalism
 • Interprofessionell samverkan - teamsamarbete

Arbetsformer

Oral hälsa - teori, 4,5 hp
Grupparbete, föreläsningar, seminarier samt självstudier.
 
Oral hälsa - kliniska studier, 3 hp
Klinisk färdighetsträning, patientseminarium och demonstrationer.
 
Seminarier, klinisk färdighetsträning och grupparbete är obligatoriska.
 
Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan studenten deltagit i obligatoriska delar eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Oral hälsa - teori, 4,5 hp
Skriftliga inlämningsuppgifter. Muntliga presentationer i seminarieform.

Oral hälsa - kliniska studier, 3 hp
Klinisk examination.
 
För betyget väl godkänt för hela kursen krävs VG i båda momenten.

För godkänd kurs krävs även närvaro vid obligatoriska utbildningsinslag.

Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas. 

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Hansson, Bengt Olof; Ericson, Dan Karies : sjukdom och hål
Lang, Niklaus P; Lindhe, Jan Clinical periodontology and implant dentistry

Fördjupningslitteratur

Karies - diagnostik, riskbedömning och icke-invasiv behandling : en systematisk litteraturöversikt : december 2007
Dental erosion : bakgrund och kliniska aspekter Johansson, Ann-Katrin; Carlsson, Gunnar E.
Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 : stöd för styrning och ledning