Kursplan för

Vetenskapsteori, 7,5 hp

Scientific Theory, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT20 , HT22
Kurskod
1OH001
Kursens benämning
Vetenskapsteori
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Oral hälsa 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2020-03-23
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2022-02-10
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Tandhygienistexamen motsvarande 120 högskolepoäng (80 poäng)

Mål

Vetenskapsteori 5,5 hp
Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Redogöra för grundläggande vetenskapliga teoritraditioner.
 • Förklara och exemplifiera olika vetenskapsteoretiska forskningsmetoder, redogöra för begreppen reliabilitet, validitet och trovärdighet avseende datainsamlingsmetoder inom huvudområdet.
 • Reflektera över forskningsetiska principer och etiskt vetenskapligt förhållningsätt.
 • Redogöra för hur vetenskaplig dokumentation ska genomföras utifrån givna riktlinjer.
 • Kritiskt granska vetenskapliga artiklar och kunna förstå innehållets betydelse för den kliniska verksamheten.
 • Tillämpa kunskaper om forskningsfrågor genom att skriva en promemoria (PM).
 • Identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap. 

Statistik 2 hp
Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Redogöra för grundläggande beskrivande statistiska begrepp.
 • Tillämpa grundläggande beräkningar för beskrivande statistik.
 • Använda Excel för att utföra och tolka grundläggande statistiska beräkningar.

Innehåll

Kursen består av momenten Vetenskapsteori och Statistik.

Vetenskapsteori, 5.5 hp

Betygsskala: VU
 • Grundläggande begrepp inom vetenskapsteori och metod.
 • Datainsamlingsmetoder såsom mätning, enkät och intervju samt grundläggande analysmetoder inom såväl kvantitativ som kvalitativ forskning.
 • Olika design av publikationer; originalartiklar, litteraturöversikter och metaanalyser.
 • Riktlinjer för kritisk granskning och värdering av vetenskapliga artiklar inom odontologi.
 • Forskningsetiska riktlinjer behandlas.
 • Att skriva PM för ett forskningsinriktat examensarbete. I PM tillämpa kunskaper om forskning som innefattar forskningsfrågor, design, metod, litteratursökning och redogöra för projektets relevans inom oral hälsa.

Statistik, 2.0 hp

Betygsskala: GU
 • Olika variabeldata, grundläggande statistiska begrepp och tillämpning av beräkningar för beskrivande statistik.
 • Beräkningar som konfidensintervall, regression, utföra hypotesprövning med t-test och ANOVA.
 • Innebörden av statistik i vetenskapliga arbeten.
 • Inom en del av kursen ska studenterna tillämpa övningarna i dataprogrammet Excel.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt självstudier.

Seminarier och övningar är obligatoriska.

Momentansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med momentansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Vetenskapsteori 5,5 hp
Skriftlig individuell tentamen
Skriftliga inlämningsuppgifter
Muntliga presentationer vid seminarier
Skriftlig inlämning och muntlig redovisning av ett projektarbete (PM)

Statistik 2 hp
Skriftliga övningsuppgifter
Skriftlig individuell tentamen

För betyget Väl Godkänt på hela kursen krävs betyget Väl Godkänt i momentet Vetenskapsteori samt betyget Godkänt i momentet Statistik.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Kursen ges för sista gången HT22 och läggs därefter ner. Examination enligt denna kursplan ges sista gången HT23 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Bell, Judith Introduktion till forskningsmetodik Nilsson, Björn
Olsson, Henny; Sörensen, Stefan Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv
Patel, Runa; Davidson, Bo Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
Carlsson, Bertil Grundläggande forskningsmetodik för medicin och beteendevetenskap
Inom momentet Statistik lämnas kompendium och övningsuppgifter ut.

Fördjupningslitteratur

Fördjupningslitteratur

Helgesson, Gert Forskningsetik