Kursplan för

Oral hälsa - påbyggnad 2, 12 hp

Oral Health - Course 2, 12 credits
Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT20 , HT22
Kurskod
1OH002
Kursens benämning
Oral hälsa - påbyggnad 2
Hp
12 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Oral hälsa 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2020-03-23
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2022-03-24
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Tandhygienistexamen motsvarande 120 högskolepoäng (80 poäng)

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Mål

Pedodonti 4,5 hp
Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Genomföra hälsokontroller och behandling av barn och ungdomar
 • Utreda, motivera och genomföra bas- och tilläggsprofylaktiska åtgärder på individ- och gruppnivå för barn och ungdomar
 • Genomföra preventionsprogram innefattande munhygien, kost, fluorider och antibakteriella substanser för barn och ungdomar

Gerodonti 3 hp
Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Redogöra för hälsotillståndet och dess relaterade faktorer, samt kunna bedöma omvårdnadsbehovet och utföra vårdplanering av äldre patienter
 • Genomföra munhälsobedömning och föreslå munhälsoåtgärder för äldre patienter samt göra en prognosbedömning
 • Föra ett resonemang kring den äldre patientens orala hälsa ur ett helhetsperspektiv och värdera etiska frågeställningar samt socioekonomiska villkor
 • Samarbeta med andra discipliner runt den äldre patienten samt redogöra för betydelsen av samarbetet

Cariologi 1,5 hp
Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Redogöra för antibakteriella behandlingar i kariessjukdomen
 • Beskriva avancerade kariesdiagnostiska metoder

Parodontologi 3 hp
Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Redogöra för evidensbaserad forskning om riskfaktorer för parodontal sjukdom
 • Reflektera kring patientfall i samarbete med tandläkarstudenter

Innehåll

Syftet med kursen är att bredda och fördjupa studentens kunskaper i pedodonti, gerodonti, kariologi och parodontologi och färdigheter i pedodonti.

Pedodonti, 4.5 hp

Betygsskala: VU

I detta moment ingår teoretisk undervisning om preventions- och behandlingsmetoder samt klinisk träning i att utreda, motivera och utföra förebyggande åtgärder på barn och ungdomar.

Gerodonti, 3.0 hp

Betygsskala: VU

Momentet omfattar mun- och tandvård för både den friska och sjuka äldre individen samt organisation av vården. Det ämnesmässiga innehållet behandlar de äldres sjukdomspanorama, läkemedelsanvändning samt professionella omvårdnad. Fokus ligger på att under olika förhållanden och i samarbete med andra vårddiscipliner upprätthålla en så god oral hälsa som möjligt samt att stimulera individen till egenvård.

Cariologi, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet behandlar området antibakteriella behandlingar i kariessjukdomen och om avancerade kariesdiagnotiska metoder för monitorering av preventiva kariesbehandlingar.

Parodontologi, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet fokuserar på evidensbaserade behandlingar relaterat till risk- och prognosbedömningar av patienter med parodontit. I momentet ingår också att samverka med tandläkarstudenter och diskutera patientfall utifrån terapiplan och behandling.

Arbetsformer

Arbetsformerna utgörs av föreläsningar, seminarier, demonstrationer, auskultationer, gruppövningar, klinisk färdighetsträning samt självstudier.

Seminarier, demonstrationer, auskultation, övningar och klinisk färdighetsträning är obligatoriska.

Examination

Pedodonti 4,5 hp
Seminarium med redovisning av patientfall. Klinisk examination.

Gerodonti 3 hp
Skriftlig tentamen. Redovisning av patientfall vid seminarium.

Cariologi 1,5 hp
Redovisning av vetenskaplig artikel samt muntlig redovisning av givna skriftliga frågor. 

Parodontologi 3 hp
Seminarium med redovisning av evidensbaserad forskning. Individuell skriftlig uppgift. 

För godkänd kurs krävs även närvaro vid obligatoriska utbildningsinslag.

För betyget väl godkänd på hela kursen krävs VG i momenten Pedodonti och Gerodonti samt betyget G i momenten Cariologi och Parodontologi.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs. Kunskapskontroller inom handlingsplan begränsas till tre tillfällen.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Kursen ges för sista gången HT22 och läggs därefter ner. Examination enligt denna kursplan ges sista gången HT23 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Mejàre, Ingegerd; Modéer, Thomas; Twetman, Svante Pedodonti
Fastbom, Johan Äldre och läkemedel
Lindmark, Ulrika Gerodonti : äldretandvård i teori och praktik
Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Fördjupningslitteratur

Dental caries : the disease and its clinical management Fejerskov, Ole; Kidd, Edwina A. M.
Faxén Irving, Gerd; Karlström, Brita; Rothenberg, Elisabet Geriatrisk nutrition
Textbook of geriatric dentistry Holm-Pedersen, Poul; Walls, Angus W.G.; Ship, Jonathan A.