Kursplan för

Oral hälsa - påbyggnad 3, 6 hp

Oral Health - Course 3, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT21 , VT23
Kurskod
1OH004
Kursens benämning
Oral hälsa - påbyggnad 3
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Oral hälsa 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2020-10-20
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2022-02-10
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Tandhygienistexamen motsvarande 120 högskolepoäng (80 poäng). För tillträde till kursen krävs att minst 20 högskolepoäng från termin 1 är godkända.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:
 
Kunskap och förståelse

  • Visa kunskap om beteendevetenskap och förståelse för det preventiva arbetet med den orala hälsan och allmänhälsan.
  • Resonera om riskfaktorer för kariologiska och parodontala sjukdomar, i relation till allmänhälsan och allmäntillståndets påverkan på munhälsan utifrån evidensbaserade metoder.

Färdighet och förmåga

  • Självständigt och i samarbete med tandläkare planera och genomföra komplicerade patientbehandling med karies och parodontit utifrån evidensbaserade metoder.
  • Självständigt planera och genomföra patientbehandling på barn och ungdomar.
  • Samarbeta med andra yrkesprofessioner.

Värderingar och förhållningssätt

  • Värdera och motivera val, samt ta hänsyn till etiska aspekter, vid individuell patientbehandling
  • Reflektera kring munhälsorelaterade åtgärder ur ett samhälleligt perspektiv.

Innehåll

Kursen består av två moment:

Oral hälsa, teori, 2.0 hp

Betygsskala: VU

Detta moment omfattar teoretiska aspekter gällande inverkan av oral ohälsa på systemsjukdomar, riskpatienters särskilda behov vid förebyggande vård och behandling samt vikten av ett helhetsperspektiv på människan. Aktuell forskning inom områdena diskuteras under kursens gång.

Oral hälsa, kliniska studier, 4.0 hp

Betygsskala: GU

Detta moment omfattar klinisk behandling av patienter med grava parodontologiska och kariologiska sjukdomstillstånd, samt behandling av barn- och ungdomar. Samarbete med andra yrkesprofessioner ingår även.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, gruppövningar, auskultationer, klinisk färdighetsträning, deltagande i extern informationsverksamhet och självstudier.
 
Seminarier, gruppövningar, auskultation och klinisk färdighetsträning är obligatoriska.
 
Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan studenten deltagit i obligatoriska delar eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Oral hälsa, teori, 2 hp
Individuell skriftlig uppgift samt muntlig redovisning i seminarium.

Försenad inlämning av den skriftliga uppgiften innebär att studenten inte kan få betyget Väl Godkänt. Vid underkänd inlämningsuppgift kan möjlighet till komplettering ges för att uppnå godkänt betyg.
 
Oral hälsa, kliniska studier, 4hp
1. Muntlig redovisning i seminarium.
2. Structured clinical observation test (SCOT).
3. Kontinuerlig bedömning av den studentens kliniska patientverksamhet under kursens gång.

För godkänd kurs krävs även närvaro vid obligatoriska utbildningsinslag.
 
För betyget Väl Godkänt på hela kursen krävs betyget Väl Godkänt i momentet Oral hälsa, teori och betyget Godkänt i momentet Oral hälsa, kliniska studier.

Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle. Är studenten inte godkänd efter tre tentamenstillfällen rekommenderas den studerande att gå kursen vid nästa ordinarie kurstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas. 

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. När ett sådant fall uppstår ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs. Kunskapskontroller inom handlingsplan begränsas till tre tillfällen.

Övergångsbestämmelser

Kursen ges för sista gången VT23 och läggs därefter ner. Examination enligt denna kursplan ges sista gången VT24 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Clinical periodontology and implant dentistry : Vol. 2 Clinical concepts Lang, Niklaus P.; Lindhe, Jan
Implantat : att förebygga, diagnostisera och hantera komplikationer Schittek Janda, Martin; Mattheos, Nikos; Larsson, Christel; Ekenbäck, Jan
Mejàre, Ingegerd; Modéer, Thomas; Twetman, Svante Pedodonti