Kursplan för

Organisation och ledarskap inom hälso- och tandvård, 7,5 hp

Organisation and Leadership in Health Care and Dentistry, 7,5 credits
Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.
Kurskod
1OH005
Kursens benämning
Organisation och ledarskap inom hälso- och tandvård
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Oral hälsa 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2020-10-20
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2022-02-10
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2021

Särskild behörighet

Tandhygienistexamen motsvarande 120 högskolepoäng (80 poäng). För tillträde till kursen krävs att minst 20 högskolepoäng från termin 1 är godkända.

Mål

Efter avslutad kurs kan studenten:

  • Beskriva centrala begrepp, modeller och teorier inom organisationsteori och aktuell forskning.
  • Beskriva och värdera genusperspektiv och etiska aspekter i ledarskapsrollen i tandhälsoorganisationer.
  • Beskriva och kritiskt granska socialpsykologiska processer (individ-, grupp- och global nivå) och hur dessa kan påverka interaktion i ledarskapet och organisationen.
  • Identifiera entreprenörskap och relatera till förändrings- och omvärldsperspektiv i tandhygienistprofessionen i syfte att främja den orala hälsan för befolkningen.

Innehåll

Kursen behandlar:

  • Ledarskapsbegrepp och modeller inom organisationer
  • Genusperspektiv, kulturella och etiska aspekter i ledarskapsrollen
  • Socialpsykologiska processer i ett ledarskap och organisationen
  • Entreprenörskap i tandhygienistprofessionen

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, case, workshop, gruppövningar, projektarbete och egna studier. Aktuell forskning diskuteras under föreläsningar och seminarier. Kursen omfattar heltidsstudier.

Examination

Bedömningen av de studerandes prestationer och kunskapsinhämtning sker genom muntlig och skriftlig presentation av ett projektarbete vid ett seminarium. Deltagande i seminarier och gruppövningar.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Försenad inlämning av den skriftliga uppgiften innebär att studenten inte kan få betyget Väl Godkänt. Vid underkänd inlämningsuppgift kan möjlighet till komplettering ges för att uppnå godkänt betyg.

Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Kursen ges för sista gången VT23 och läggs därefter ner. Examination enligt denna kursplan ges sista gången VT24 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Lennéer-Axelson, Barbro; Thylefors, Ingela Arbetsgruppens psykologi
Alvehus, Johan; Jensen, Tommy Organisation