Kursplan för

Instrumentoptik, 3 hp

Optics of investigative instruments, 3 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2008.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT08 , HT11
Kurskod
1OP014
Kursens benämning
Instrumentoptik
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Optometri 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnden för Optikerprogrammet
Datum för fastställande
2008-03-19
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2008

Särskild behörighet

Ma D, Fy B, Ke B och Bi B.

Mål

Efter kursen skall studenten kunna: - redogöra för optiska principer och funktionssätt för de vanligaste undersöknings- och mätinstrumenten som en optiker kommer i kontakt med - relatera instrumentens funktion till gängse undersökningsmetodik samt kunna utveckla ett eget förhållningssätt till instrumenten - bedöma instrumentens begränsningar vad gäller noggrannhet, mätfel och olika handhavandefel - utvärdera och sätta sig in i funktionssätt hos framtida undersökningsinstrument

Innehåll

Optometriska mätmetoder. Genomgång av de vanligaste undersökningsinstrumentens uppbyggnad och speciellt de optiska principer som ligger till grund för deras funktion. Kursen omfattar biomikroskopet, direkta och indirekta oftalmoskopet, retinoskopet, subjektiva och objektiva optometrar, autorefraktorer, keratometrar och instrument för cornealtopografi samt olika typer av vertometrar.

Arbetsformer

Undervisningen ges i form av föreläsningar som varvas med räknestugor, där de teoretiska kunskaperna exemplifieras och övas individuellt genom räkneexempel.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen. Betygsskala Underkänd/Godkänd/Väl Godkänd. Kriterier för bedömning av kursens moment finns fastställda i separat dokument

Övergångsbestämmelser

Vid underkänt resultat ges möjlighet för ny examinering. Totalt ges 6 tillfällen för en ny examination i samtliga moment.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Freeman, Michael Harold Optics Hull, C. C.; Charman, W. N.
Rabbetts, R. B. Clinical Visual Optics