Kursplan för

Farmakologi, 3 hp

Pharmacology, 3 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT08 , HT11 , HT15 , HT21
Kurskod
1OP016
Kursens benämning
Farmakologi
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för fysiologi och farmakologi
Beslutande organ
Programnämnden för Optikerprogrammet
Datum för fastställande
2008-03-19
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2021-03-24
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Godkänt resultat på minst 45 hp från optikerprogrammets termin 1 och 2.

Mål

Efter kursen ska studenten
1. ha översiktlig kunskap om vad ett läkemedel är, hur det kan ges, vad läkemedel gör med kroppen, vad kroppen gör med läkemedel, samt hur läkemedel metaboliseras och elimineras
2. ha översiktlig kunskap om neurotransmission i centrala och perifera nervsystemet och om hur läkemedel kan interagera med denna
3. ha teoretisk kunskap om och viss praktisk erfarenhet av hur vissa läkemedel kan påverka ögats funktioner
4. ha god teoretisk kunskap om hur man behandlar glaukom
5. ha översiktlig kunskap om antibiotika och antiinflammatoriska läkemedel samt kunskap om hur man kan behandla inflammation och infektion i ögat.

Innehåll

Föreläsningar om allmän farmakologi, receptorfarmakologi och neurotransmission samt föreläsningar om farmakologisk behandling av allergier, infektioner och glaukom. En laboration där studenterna provar olika farmakas effekter på ögonen, samt en gruppövning med fördjupande frågor kring föreläsningana.

Arbetsformer

Föreläsningar, gruppövning, laboration och examination.

Examination

Kursen examineras på följande sätt:
1) skriftlig tentamen, ges betyget U, G eller VG
Omtentamen kan komma att ske muntligen.
2) närvaro vid obligatoriska utbildningsinslag enligt schema

På kursen ges något av betygen U, G eller VG.
För betyget G på kursen krävs G på skriftlig tentamen, samt fullgjorda obligatoriska utbildningsinslag. För betyget VG krävs VG på skriftlig tentamen, samt fullgjorda obligatoriska utbildningsinslag.
 
Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Begränsning av antalet examinationstillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För att en examinationsuppgift ska vara aktuell för bedömning måste den ha inkommit inom utsatt tid, annars hänvisas studenten till omexaminationstillfället. 
 
Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsinslag m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av Karolinska Institutet. Sammanställning av studenternas svar i kursenkät samt kursansvarigs analys av dessa publiceras på KI:s öppna kurswebb.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Rang and Dale's Pharmacology Ritter, James; Flower, R. J.; Henderson, Graeme; Loke, Yoon Kong; Rang, Humphrey Peter; Dale, M. Maureen