Kursplan för

Praktisk optometri 1, 7,5 hp

Practical Optometry 1, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2012.
Kurskod
1OP040
Kursens benämning
Praktisk optometri 1
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Optometri 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2011-12-05
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2012

Särskild behörighet

Godkänt resultat på minst 55 högskolepoäng från Optikerprogrammets termin 1 och 2 samt minst 45 högskolepoäng från termin 3 och 4.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna: - självständigt utföra fullständiga synundersökningar. - självständigt tillverka glasögon enligt recept.

Innehåll

Kliniska övningar med externa patienter upptar en stor del av kurstiden. För att få en vidare uppfattning om den kliniska verksamheten på företagsnivå ska studenterna praktisera hos på förhand godkända optikerföretag. Kursens syfte 1) Vidareutveckla undersökningsmetodiken 2) Förbättra den kliniska metodiken med hjälp av kliniska övningar och undersökning av externa patienter. 3) Förbättra förståelsen av binokulärseende.

Arbetsformer

Kurserna omfattar i huvudsak praktisk kliniska moment.

Examination

Examinationen består av godkänd praktikperiod och närvaro vid kliniska övningar. För godkänd kurs krävs godkänd praktikperiod och närvaro vid kliniska övningar. Betygsgraderna Underkänd/Godkänd (UG) används.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Kurskompendium