Kursplan för

Praktisk optometri 1, 7,5 hp

Practical Optometry 1, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT12 , HT22
Kurskod
1OP040
Kursens benämning
Praktisk optometri 1
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Optometri 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2011-12-05
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2022-02-23
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Godkänt resultat på minst 55 hp från optikerprogrammets termin 1 och 2 samt minst 45 hp från termin 3 och 4.

Student som underkänts på VIL-/ VFU-tillfälle (verksamhetsintegrerat lärande) till följd av att studenten visat på så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att klient- eller patientsäkerheten eller klienternas/ patienternas/ huvudmännens förtroende för verksamheten/ sjukvården riskerats, är behörig till nytt VIL-/ VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna

  • självständigt kunna planera, motivera och genomföra fullständiga synundersökningar på alla patientgrupper
  • självständigt kunna välja ut samt motivera val av metod och mätningar som görs
  • självständigt kunna integrera kunskaper och färdigheter för att lösa/hantera patientens behov
  • visa förmåga på att kunna ta emot handledning och samarbeta med handledaren och övrig personal för att utveckla ett professionellt förhållningssätt
  • visa förmåga att identifiera eventuella behov av ytterligare kunskap av relevans för området
  • identifiera, resonera och reflektera kring frågeställningar om etik, hållbar utveckling och lika villkor för aktuell arbetsplats
  • identifiera, resonera och reflektera över sin och andra professioners roll inom arbetsområden för aktuell arbetsplats.

Innehåll

En stor del av kursen innebär en verksamhetsförlagd utbildning (VFU) hos på förhand godkända optikerföretag/ ögonmottagningar. Under VFU är målet att studenten integrerar optikerprogrammets samlade innehåll och använder sig av den kunskapen inom ramen för det arbete som bedrivs på arbetsplatsen.

Arbetsformer

Kursen omfattar VFU, självstudier, teoretiska genomgångar, praktiska/ kliniska övningar, portfolio samt inlämningsuppgifter. Studenten ska själv ombesörja att hitta en VFU-plats som ska godkännas av kursansvarig.

Vissa utbildningsinslag är obligatoriska, se rubriken "Examination".

Examination

Kursen examineras på följande sätt:
a) löpande examination av kliniska färdigheter och patientomhändertagande i samband med VFU, ges betyget U eller G
b) obligatorisk portfolio enligt anvisningar
c) obligatoriskt deltagande vid seminarium 

Kursen ges betyget U eller G. För betyget G krävs godkänd VFU och fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Riktlinjer vid avbrytande av VIL/VFU-tillfälle
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students VIL/VFU-tillfälle om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att klient- eller patientsäkerheten eller klienternas/ patienternas/ uppdragsgivarens förtroende för verksamheten/ vården riskeras. När VIL/VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VIL/VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VIL/VFU-tillfälle på denna kurs.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Sammanställning av studenternas svar i kursenkät samt kursansvarigs analys av dessa publiceras på KI:s öppna kurswebb.

Litteratur och övriga läromedel

Kurskompendium