Kursplan för

Fysikalisk optik, 4,5 hp

Physical Optics, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2012.
Kurskod
1OP054
Kursens benämning
Fysikalisk optik
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Optometri 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2012-05-08
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2020-04-01
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2012

Särskild behörighet

MaB, FyA, KeA och BiA (alt. NkB)

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om fenomen och områden inom optiken kopplade till ljusets vågnatur, som behövs för fortsatt optikerutbildning och yrkesverksamhet. Efter avslutad kurs skall studenten självständigt kunna:
- redogöra för grundläggande vågbegrepp och ljusvåglängdens betydelse för ögats upplevelse av färg
- välja och beräkna lämpliga fotometriska storheter för att bestämma ljusnivåer i belysningssystem.
- förklara innebörden av olika våglängdsberoende materialegenskaper
- redogöra för och tillämpa begreppen polarisation, interferens och diffraktion i situationer som är relevanta för ögat och synen
- diskutera och analysera upplösningsförmågan hos aberrationsfria optiska system.

Innehåll

Kursen är delad i två (2) moment:

Fysikalisk optik, 3.5 hp

Betygsskala: VU

Vågbegrepp, ljuskällor och laser. Fotometri och rymdvinkelbegreppet. Kontrast och färg. Dispersion, selektiv absorbtion, polarisation och dubbelbrytning. Koherens, interferens, interferometriska mätmetoder, tunnfilmsinterferens och antireflexbehandling. Fresnel- och Fraunhoferdiffraktion. Diffraktion i avbildande system och upplösningsgräns.

Laborationer, 1.0 hp

Betygsskala: GU

Praktiska laborationsuppgifter i fysikalisk optik.

Arbetsformer

Undervisningen ges i form av föreläsningar som varvas med räkneövningar och räknestugor, där de teoretiska kunskaperna exemplifieras och övas individuellt genom räkneexempel. Kursen omfattar också laborationer som syftar till ökad förståelse för optiken genom praktiska uppgifter.

Examination

Momentet Fysikalisk optik examineras genom skriftlig tentamen. Betygsskala Underkänd/Godkänd/Väl Godkänd.
Momentet Laborationer examineras baserat på inlämnade laborationsuppgifter. Betygsskala Underkänd/Godkänd.

Vid betyg Godkänd på momentet Fysikalisk optik och momentet Laborationer ges betyg Godkänd på hel kurs. Vid Väl Godkänd på momentet Fysikalisk optik och Godkänd på momentet Laborationer ges betyg Väl Godkänd på hel kurs.

Obligatorisk närvaro vid laborationer. Vid frånvaro diskuteras åtgärder med kursledaren.

Kriterier för bedömning av kursens moment finns fastställda i separat dokument.

Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen:
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare texaminationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle..

Övergångsbestämmelser

Kursen är nedlagd och gavs för sista gången HT18. Examination enligt denna kursplan ges sista gången HT21 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursen ges i samarbete med Institutionen för Tillämpad fysik, avdelningen för Biomedicinsk fysik och röntgenfysik vid Kungliga Tekniska Högskola (KTH).

Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Freeman, Michael Harold Optics Hull, C. C.; Charman, W. N.
Utdelat material