Kursplan för

Patologi, 3 hp

Pathology, 3 credits

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT13 , VT18 , VT21
Kurskod
1OP056
Kursens benämning
Patologi
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för onkologi-patologi
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2012-05-08
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2017-10-23
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2018

Särskild behörighet

Naturkunskap 2 (kan styrkas med Biologi 1, Fysik 1a / Fysik 1b1 + 1b2, Kemi 1), Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Naturkunskap B (kan styrkas med Biologi A, Fysik A, Kemi A), Matematik B. 

Mål

Efter kursen skall studenten kunna:

- redogöra för grundläggande strukturella cell-, vävnads- och organförändringar vid olika sjukdomstillstånd samt deras orsak, utveckling och funktionella/kliniska betydelse. 

Innehåll

Under kursens gång kommer samspelet mellan onormal morfologi och onormal funktion i olika organ på olika nivåer att belysas. Kursen kan således öka förståelsen för hur sjukdomar påverkar olika organfunktioner, hur detta ger upphov till symtom och andra kliniska fynd och hur medicinska och kirurgiska behandlingsmetoder försöker återställa normal organfunktion. Dessa kunskaper ger en rationell bakgrund till sjukdomsförebyggande åtgärder, diagnostik och behandling. 
 

Arbetsformer

Kursen omfattar katedrala föreläsningar samt gruppundervisning som fallbaserade seminarier och preparatdemonstration.
Föreläsningsdelen inleds med ett avsnitt betecknat som Allmän patologi i vilket beröres cellskador, allmän tumörlära, cirkulationsrubbningar samt inflammation berörs. Resten av kursen omfattar organspecifik patologi och utgör tillämpningen av den allmänna patologin på olika organ och deras sjukdomar. 

Examination

Examinationen omfattar tentamen vid kursens slut. Därtill tillkommer närvaro vid obligatoriska moment. Vid frånvaro från obligatoriska moment kan man lämna in skriftliga restuppgifter.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. 

Övergångsbestämmelser

I det fall kursen läggs ned eller genomgår större förändringar ges studenter som ej har avslutat kursen möjlighet att, under fyra terminer från tillfället då studenten först registrerades på kursen, examineras enligt den kursplan som då gällde. Efter fyra terminer examineras studenten enligt nya kursplanen. 
 

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Undervisning på engelska kan förekomma. 

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Brehmer-Andersson, Eva Allmän patologi : en introduktion