Kursplan för

Klinisk optometri 2, 6 hp

Optometric Clinic 2, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT14 , HT15 , VT17
Kurskod
1OP058
Kursens benämning
Klinisk optometri 2
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Optometri 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2012-05-08
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2020-04-01
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2017

Särskild behörighet

Godkänt resultat på minst 55 högskolepoäng från optikerprogrammets termin 1 och 2 och 45
högskolepoäng från termin 3 och 4.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna göra en fullständig synundersökning baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet (se t.ex. Optikerförbundet och Optikbranschens kvalitetsnorm) och i relation till för optiker relevanta författningar, samt kunna behandla och reflektera över olika typer av patienter förekommande i optometrisk verksamhet.

Samt att studenten, i ett nivåanpassat optometri-, vård- och vetenskapsperspektiv, ska kunna visa:
1) förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
2) mycket stor förmåga att tolka vetenskapliga artiklar samt hur man kritiskt granskar och reflekterar över resultatens betydelse, och
3) stor förmåga att reflektera över ny vetenskaplig data i relation till tidigare publicerade data,
4) Kunna tillämpa och tolka undersökningsresultat hos alla typer av patienter utifrån ett AAAQ-ramverk.

Mål 1-4 ska ses i relation till dokumentet "Vetenskaplig strimma Optikerprogrammet".

Innehåll

I relation till synundersökning enligt kvalitetsnormen ligger kursens tonvikt på att mäta synfält samt göra en första bedömning av detta, att granska fundusbilder och bedöma dessa, behandling av binokulära problem, kommunikation med olika patientkategorier, kunskaper om laserkirurgi, okulärt relaterad farmakologi och lagar som rör optikerns verksamhet.

Utöver detta är kursen en del av den vetenskapliga strimman inom programmet. I samband med strimman kommer studenterna på ett nivå- och ämnesanpassat sätt att fortsätta att fördjupa sig inom vetenskap, vetenskap och beprövad erfarenhet samt vetenskaplig kommunikation. De kommer även att utveckla sin kunskap och förståelse, sina färdigheter och förmågor, sin värderingsförmåga och sitt vetenskapliga tanke- och förhållningssätt i relation till optometri och ett livslångt lärande. Strimmans kursindelade lärandefokus och genomförande finns beskrivit i separat.

Kursen är delad i två (2) moment:

Kliniskt arbete, 3.0 hp

Betygsskala: VU

Moment 1 omfattar inlämningsuppgifter och grupparbete, samt kliniskt arbete.

Teoretisk förståelse, 3.0 hp

Betygsskala: VU

Moment 2 omfattar teoretisk förståelse och omsättning av kursens ämnesmässiga innehåll.

Arbetsformer

Kursen omfattar självstudier, demonstrationer, laborationer, teoretiska genomgångar (i form av föreläsningar, seminarier, Case-metoder, praktiska övningar), studiebesök samt inlämningsuppgifter. Den huvudsakliga inlämningsuppgiften är ett avslutande arbete med fokus på lagar och förordningar i relation till det optometriska ämnesområdet. Studenterna ges möjlighet till att träna praktiska färdigheter men måste ta stort eget ansvar.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursen examineras mot följande mål och på följande sätt:

Moment 1 examinerar samtliga mål. Obligatoriskt och aktivt deltagande gäller vid demonstrationer, dugga, laborationer, seminarier, studiebesök samt vid praktiska/kliniska övningar. Vid frånvaro diskuteras åtgärder med kursledare. Momentet examineras genom inlämningsuppgifter och kliniskt arbete. Momentet betygssätts enligt skalan Underkänd (U)/Godkänd (G).

Moment 2 examinerar samtliga mål. Examineras med skriftlig tentamen. Omtentamen kan komma att ske muntligen. Momentet betygsätts enligt skalan Underkänd/Godkänd/Väl Godkänd.

Hela kursen betygsätts enligt skalan Underkänd/Godkänd/Väl Godkänd. För Godkänd krävs Godkänd vid båda moment. För Väl Godkänd krävs Godkänd i moment 1 och Väl Godkänd i moment 2.

Kriterier för bedömning av praktiska prov finns fastställda i separata dokument.

Övergångsbestämmelser

Kursen läggs ner och ges för sista gången HT20. Examination enligt denna kursplan ges sista gången VT22 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat.

Övriga föreskrifter

Kursen bygger på samtliga tidigare genomgångna kurser. Undervisning på engelska kan förekomma.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Benjamin, William J.; Borish, Irvin M. Borish's clinical refraction
Rutstein, Robert P. Anomalies of binocular vision : diagnosis & management Daum, Kent Michael

Referenslitteratur

Rabbetts, Ronald B. Clinical visual Optics
Clinical procedures in primary eye care Elliott, David B.
Grosvenor, Theodore P Primary care optometry
Millodot, Michel Dictionary of optometry and visual science
Evans, Bruce J. W.; Pickwell, David.t Binocular vision anomalies Pickwell's binocular vision anomalies
Saude, Trygve Ocular anatomy and physiology Fletcher, R.
Clinical ophthalmology : a systematic approach Kanski, Jack J.; Bowling, Brad; Nischal, Ken K.; Pearson, Andrew
Steinman, Scott B.; Steinman, Barbara A.; Garzia, Ralph P. Foundations of binocular vision : a clinical perspective