Kursplan för

Klinisk optometri 3, 7,5 hp

Optometric Clinic 3, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2015.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT15 , HT15 , VT17
Kurskod
1OP059
Kursens benämning
Klinisk optometri 3
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Optometri 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2012-05-08
Reviderad av
Programnämnd 8
Senast reviderad
2013-05-07
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2015

Särskild behörighet

Godkänt resultat på minst 55 högskolepoäng från optikerprogrammets termin 1 och 2 och 45 högskolepoäng från termin 3 och 4.

Mål

Efter kursen ska studenten:

- självständigt kunna göra en fullständig synundersökning baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet (se t.ex. Optikerförbundets och Optikbranschens kvalitetsnorm), samt visa mycket hög förståelse för gällande lagar och förordningar och utöva optometri i relation till gällande lagar och förordningar.

Samt att studenten, i ett nivåanpassat optometri-, vård- och vetenskapsperspektiv, ska kunna visa:
- mycket stor förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- mycket stor förmåga att följa kunskapsutvecklingen,
- mycket hög kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuell forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
- mycket stor förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens, och
- mycket stor insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används.

Mål ovan ska ses i relation till dokumentet ”Vetenskaplig strimma Optikerprogrammet”.

Innehåll

Utöver fullständig synundersökning och behandling av optometriska patienter baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet (se t.ex. Optikerförbundets och Optikbranschens kvalitetsnorm) innehåller kursen automatisk foropter, synfält, fundusfoto, barn, äldre, icke-kommunikative patienter, presbyopi, läs- och skrivsvårigheter, kunskaper om kirurgiska behandlingsformer för korrektion, samt Hälso- och sjukvårdslagar.

Utöver detta är kursen en del av den vetenskapliga strimman inom programmet. I samband med strimman kommer studenterna på ett nivå- och ämnesanpassat sätt fortsätta att fördjupa sig inom vetenskap, vetenskap och beprövad erfarenhet, vetenskaplig kommunikation, och utveckla sin kunskap och förståelse, sina färdigheter och förmågor, sin värderingsförmåga och sitt vetenskapligt tanke- och förhållningssätt relaterad till optometri och ett livslångt lärande. Strimmans kursindelade lärandefokus och genomförande finns beskrivit i separat dokument.

Kursen innehåller även två veckors praktik i optometrisk verksamhet.

Kursen är delad i två (2) moment:

Kliniskt arbete, 3.5 hp Moment 1 omfattar inlämningsuppgifter och grupparbete, samt kliniskt arbete. Teoretisk förståelse, 4 hp Moment 2 omfattar teoretisk förståelse och omsättning av kursens ämnesmässiga innehåll.

Arbetsformer

Kursen omfattar självstudier, demonstrationer, laborationer, teoretiska genomgångar (i form av föreläsningar, seminarier, Case-metoder, praktiska övningar), praktik samt inlämningsuppgifter. Studenterna ges möjlighet till att träna praktiska färdigheter men måste ta stort eget ansvar.

Examination

Examinationen omfattar:

Moment 1, Kliniskt arbete, examineras med inlämningsuppgifter och praktiskt prov. Obligatoriskt deltagande gäller vid demonstrationer, dugga, laborationer, seminarier, studiebesök samt vid praktiska/kliniska övningar. Vid frånvaro diskuteras åtgärder med kursledare. Momentet betygssätts enligt skalan Underkänd/Godkänd/Väl Godkänd.

Moment 2, Teoretisk förståelse, examineras med skriftlig/muntlig tentamina. Momentet betygsätts enligt skalan Underkänd/Godkänd/Väl Godkänd

Hela kursen betygsätts enligt skalan Underkänd/Godkänd/Väl Godkänd. För Godkänd krävs Godkänd vid båda moment. För Väl Godkänd krävs Godkänd i ett av momenten och Väl Godkänd i det andra momentet.

Kriterier för bedömning av kursens praktiska prov finns fastställda i separata dokument.

Vid underkänt resultat ges möjlighet för ny examinering.

Övergångsbestämmelser

I det fall kursen läggs ned eller genomgår större förändringar ges studenter som ej har avslutat kursen möjlighet att, under fyra terminer från tillfället då studenten först registrerades på kursen, examineras enligt den kursplan som då gällde. Efter fyra terminer examineras studenten enligt nya kursplanen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Benjamin, William J.; Borish, Irvin M. Borish's clinical refraction
Rutstein, Robert P. Anomalies of binocular vision : diagnosis & management Daum, Kent Michael

Referenslitteratur

Rabbetts, Ronald B. Clinical visual Optics
Clinical procedures in primary eye care Elliott, David B.
Grosvenor, Theodore P Primary care optometry
Millodot, Michel Dictionary of optometry and visual science
Evans, Bruce J. W.; Pickwell, David.t Binocular vision anomalies Pickwell's binocular vision anomalies
Saude, Trygve Ocular anatomy and physiology Fletcher, R.
Clinical ophthalmology : a systematic approach Kanski, Jack J.; Bowling, Brad; Nischal, Ken K.; Pearson, Andrew
Steinman, Scott B.; Steinman, Barbara A.; Garzia, Ralph P. Foundations of binocular vision : a clinical perspective