Kursplan för

Kontaktlinser, 15 hp

Contact Lenses, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2014.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT14 , HT15
Kurskod
1OP063
Kursens benämning
Kontaktlinser
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Optometri 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2013-05-07
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2014

Särskild behörighet

Godkänt resultat på minst 55 högskolepoäng från Optikerprogrammets termin 1 och 2 samt minst 45 högskolepoäng från termin 3 och 4.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna:

  • Identifiera och lista kontaktlinsmaterial
  • Beskriva design och tillverkningsmetoder
  • Beskriva skötsel, rengöring och hantering av mjuka och stabila linser
  • Analysera behovet av och kunna tillpassa mjuka linser
  • Analysera behovet av och kunna tillpassa stabila linser
  • Tillämpa kunskapen från övriga mål för att genomföra fullständig tillpassning på patient.

Samt att studenten, i ett nivåanpassat optometri-, vård- och vetenskapsperspektiv, ska kunna visa:

1) mycket stor förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
2) stor förmåga att följa kunskapsutvecklingen,
3) god kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuell forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
4) stor förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens,
5) god insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används.
6) förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Mål 1-6 ska ses i relation till dokumentet ”Vetenskaplig strimma Optikerprogrammet”.

Innehåll

Kursen syftar till att ge kunskap om olika kontaktlinstyper, indikationer resp kontraindikationer för kontaktlinsbärande, tillpassning av kontaktlinser och olika kontaktlinstillbehör. Denna kunskap skall ligga till grund för att kunna tillpassa kontaktlinser som korrektion för olika typer av felsyntheter, ge patientinstruktioner och göra efterkontroller efter kontaktlinstillpassningar.

Kursen behandlar:
• Allmän kontaktlinskunskap innefattande bl.a. tillverkningsmetoder för kontaktlinser, kontaktlinsmaterial, kontaktlinsoptik, principer för kontaktlinstillpassning, patientundersökning och patientinstruktion.
• Speciell kontaktlinskunskap innefattande bl.a. kontaktlinser vid behandling av ögonsjukdomar, komplikationer vid kontaktlinsbärande, kontaktlinser och mikrobiologi, att bygga upp och driva en kontaktlinsklinik.

Utöver detta är kursen en del av den vetenskapliga strimman inom programmet. I samband med strimman kommer studenterna på ett nivå- och ämnesanpassat sätt att fortsätta att fördjupa sig inom vetenskap, vetenskap och beprövad erfarenhet samt vetenskaplig kommunikation. De kommer även att utveckla sin kunskap och förståelse, sina färdigheter och förmågor, sin värderingsförmåga och sitt vetenskapliga tanke- och förhållningssätt i relation till optometri och ett livslångt lärande. Strimmans kursindelade lärandefokus och genomförande finns beskrivet i ett separat dokument.

Kursen är delad i tre (3) moment varav 10,5 hp ligger under optikerprogrammets termin 5 och 4,5 hp under termin 6.

Kliniskt arbete, 6 hp Moment 1 omfattar genomförda och inlämning av arbetsuppgifter samt närvaro vid obligatoriskt kliniskt arbete.
Teoretisk förståelse, 4.5 hp Moment 2 omfattar teoretisk förståelse och omsättning av kursens ämnesmässiga innehåll.
Klinik, 4.5 hp Moment 3 omfattar kliniskt arbete med att tillpassa kontaktlinser på patient.

Arbetsformer

Kursen omfattar självstudier, demonstrationer, laborationer, teoretiska genomgångar (i form av föreläsningar, seminarier, Case-metoder, praktiska övningar), studiebesök samt inlämningsuppgifter. Studenterna ges möjlighet till att träna praktiska färdigheter men måste ta stort eget ansvar.

Examination

Kursen examineras mot följande mål och på följande sätt:

Moment 1 examinerar samtliga mål. Obligatoriskt deltagande gäller vid demonstrationer, seminarier, labbar, externa patienter och praktik (vid frånvaro diskuteras åtgärder med kursledare). Momentet examineras genom att arbetsuppgifter är inlämnade och godkända (se separat lista över uppgifter). Momentet betygsgraderas enligt skalan Underkänd/Godkänd.

Moment 2 examinerar samtliga mål. Momentet examineras med skriftlig/muntlig tentamen. Momentet betygsätts enligt skalan Underkänd/Godkänd/Väl Godkänd. För tillträde till examinationen av detta moment krävs att eventuell komplettering för moment 1 är genomförd.

Moment 3 examinerar mål 1-6. Examineras med ett praktiskt prov i kontaktlinstillpassning, bedömning och hantering (se separat lista för detaljerat beskrivning av de praktiska proven), samt närvaro vid kontaktlinstillpassningar på patient. Momentet betygsätts enligt skalan Underkänd/Godkänd.

Hela kursen betygsätts enligt skalan Underkänd/Godkänd/Väl Godkänd. För Godkänd krävs Godkänd vid samtliga moment. För Väl Godkänd krävs Godkänd i moment 1 och 3 samt Väl Godkänd i moment 2. 

Kriterier för bedömning av kursens praktiska prov finns fastställda i separata dokument.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Övergångsbestämmelser

I det fall kursen läggs ned eller genomgår större förändringar ges studenter som ej har avslutat kursen möjlighet att, under fyra terminer från tillfället då studenten först registrerades på kursen, examineras enligt den kursplan som då gällde. Efter fyra terminer examineras studenten enligt nya kursplanen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. Följande kurs är (delvis) överlappande: 1OP022, Kontaktlinser, 15 hp.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Bennett, Edward Clinical Manual Of Contact Lenses
Contact lenses Phillips, Anthony J. q (Anthony John); Speedwell, Lynne
Gasson, Andrew; Morris, Judith The contact lens manual : a practical guide to fitting
Manual of contact lens prescribing and fitting : with CD-ROM Hom, Milton M.; Bruce, Adrian S.

Referenslitteratur

Bennett, Edward Manual of Gas Permeable Contact Lenses
Efron, Nathan Contact lens complications
Sweeney, D.q (Deborah) Silicone hydrogels : continuous wear contact lenses
Veys, Jane; Meyler, John; Davies, Ian Essential contact lens practice
Östlund, Kurt Kontaktologi : lärobok i elementär och fördjupad kontaktlinsteknik och angränsande ämnen