Kursplan för

Arbetsplatsoptometri, 6 hp

Environmental Optometry, 6 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT15 , HT15 , HT17
Kurskod
1OP064
Kursens benämning
Arbetsplatsoptometri
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Optometri 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2013-05-07
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2020-10-14
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2017

Särskild behörighet

Godkänt resultat på minst 55 högskolepoäng från Optikerprogrammets termin 1 och 2 samt minst 45 högskolepoäng från termin 3 och 4.

Mål

Efter kursen skall studenten kunna:

1) kunna lista och beskriva fysiska och psykosociala faktorer i arbetslivet,
2) kunna beskriva och kritiskt granska en arbetstagares synergonomiska förhållanden på arbetsplatsen,
3) kunna beskriva och kritiskt granska belysningsaspekter på arbetsplatsen,
4) kunna utvärdera en bildskärms kvalitet,
5) kunna göra en kritisk granskning av förhållanden som påverkar den visuella kvalitén i relation till synergonomi, belysning och bildskärmskvalitet samt tillämpa detta till en förbättring för arbetstagaren på arbetsplatsen
6) kunna lista och beskriva hur skadlig effekt av optisk strålning i ögat kan uppkomma och förebyggas/skyddas,
7) kunna tillpassa och begrunda val av arbetskorrektion
8) kunna värdera, reflektera över och tillämpa lagstiftning som reglerar det arbetsoptometriska området

Samt att studenten, i ett nivåanpassat optometri-, vård och vetenskapsperspektiv, ska kunna visa:

9) mycket stor förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
10) mycket hög förmåga att följa kunskapsutvecklingen,
11) god kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuell forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
12) god förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens,
13) mycket stor insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används.

Mål 9-13 ska ses i relation till dokumentet "Vetenskaplig strimma Optikerprogrammet".

Innehåll

Kursen innehåller lagstiftning på det arbetsmedicinska området, rörelseorganens sjukdomar, företagshälsovård i Sverige, synergonomi och belysning, visuell kvalitet, bildskärmskvalitet och psykosociala arbetsmiljöförhållanden. Varierande arbetsplatser såsom bildskärmsarbete och kontorsmiljö och andra yrkeskategorier kommer att behandlas. Kursen består även av växelverkan mellan ögats medier och optisk strålning och ögonskydd mot optisk strålning.

Utöver detta är kursen en del av den vetenskapliga strimman inom programmet. I samband med strimman kommer studenterna på ett nivå- och ämnesanpassat sätt att fortsätta att fördjupa sig inom vetenskap, vetenskap och beprövad erfarenhet samt vetenskaplig kommunikation. De kommer även att utveckla sin kunskap och förståelse, sina färdigheter och förmågor, sin värderingsförmåga och sitt vetenskapliga tanke- och förhållningssätt i relation till optometri och ett livslångt lärande. Strimmans kursindelade lärandefokus och genomförande finns beskrivet i ett separat dokument.

Projektarbetet består av:

- Arbetsanpassad korrektion
- Arbetsplatsbesök med utvärdering av arbetsmiljön avseende; arbetstagarens bakgrundsfakta, belastningsergonomisk status, synergonomisk status utifrån arbetsplatsens utseende,- belysningsrapport samt utvärdering av bildskärmskvalitet vid behov.
- Val av arbetskorrektion och-, glastyp.


Kursen är delad i tre (3) moment.

Kliniskt arbete, 1.5 hp

Betygsskala: VU

Moment 1 omfattar inlämningsuppgifter och arbetsuppgifter, samt kliniskt arbete.


Projektarbete, 2.5 hp

Betygsskala: VU

Moment 2 omfattar ett projekt innehållande en kritisk granskning av förhållanden som påverkar den visuella kvalitén i relation till synergonomi, belysning och bildskärmskvalitet samt tillämpa detta till en förbättring för arbetstagaren på arbetsplatsen.


Teoretisk förståelse, 2.0 hp

Betygsskala: VU

Moment 3 omfattar teoretisk förståelse och omsättning av kursens ämnesmässiga innehåll.


Arbetsformer

Kursen omfattar självstudier, demonstrationer, laborationer, teoretiska genomgångar (i form av föreläsningar, seminarier, Case-metoder, praktiska övningar), studiebesök samt inlämningsuppgifter. Studenterna ges möjlighet till att träna praktiska färdigheter men måste ta stort eget ansvar.

Examination

Kursen moment examineras gentemot målen på följande sätt:

Moment 1, Kliniskt arbete, examinerar samtliga mål. Examineras genom skriftliga och praktiska arbetsuppgifter. För godkänt krävs även närvaro vid seminarier, laborationer och studiebesök. Vid frånvaro diskuteras åtgärder med kursledare. Momentet betygsgraderas enligt skalan Underkänd/Godkänd.

Moment 2, Teoretisk förståelse, examinerar samtliga mål. Examineras med skriftlig tentamina. Omtentamen kan komma att ske muntligen. Momentet betygsätts enligt skalan Underkänd/Godkänd/Väl Godkänd. För tillträde till examinationen i Teoretisk förståelse krävs att momentet Inlämningsuppgifter är inlämnade och att komplettering för momentet Obligatoriskt närvaro är genomförda.

Moment 3, Projektarbete, examinerar mål 1-8. Examineras genom skriftlig och muntlig redovisning. Momentet betygsätts enligt skalan Underkänd/Godkänd.

Hela kursen betygsätts enligt skalan Underkänd/Godkänd/Väl Godkänd. För Godkänd krävs Godkänd vid samtliga moment. För Väl Godkänd krävs Godkänd i moment 1 och 3  samt Väl Godkänd i moment 2.

Kriterier för bedömning av kursens moment finns fastställda i separata dokument.

Vid underkänt resultat ges möjlighet för ny examinering. Totalt ges 6 tillfällen att uppnå minst godkänt resultat för respektive moment.

Övergångsbestämmelser

Kursen läggs ner och ges för sista gången VT21. Examination enligt denna kursplan ges sista gången HT22 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som fastställs av Styrelsen för utbildning.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.  Följande kurs är (delvis) överlappande: 1OP025, Arbetsplatsoptometri, 6 hp.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur

Anshel, Jeffrey Visual ergonomics handbook Anshel, Jeffrey

Referenslitteratur:

Boyce, Peter R. Human factors in lighting
Jeis, Ola Ljus & rum Ljus och rum : planeringsguide för belysning inomhus Franzell, Magnus
Nyman, Karl-Gösta; Spångberg, Olle Synen, ögat, arbetet : synergonomi, ögats funktioner, skaderisker i arbetet, skyddsåtgärder, råd Gross, Cinna
Sheedy, James E.; Shaw-McMinn, Peter G. Diagnosing and treating computer-related vision problems