Kursplan för

Optik 2, 4,5 hp

Optics 2, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT20 , VT22 , HT22
Kurskod
1OP070
Kursens benämning
Optik 2
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Optometri 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2019-10-23
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2021-09-29
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

Ingen särskild behörighet krävs.

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om diffraktion och avbildningsfel i enkla optiska system och i ögat, samt om hur man beskriver bild- och synkvalitet, som är nödvändiga för fortsatt optikerutbildning och yrkesverksamhet.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • diskutera och analysera upplösningsförmågan hos aberrationsfria optiska system
  • redogöra för monokromatiska och kromatiska aberrationer i optiska system
  • rimlighetsbedöma krav på bländartal och synfält för enkla optiska system
  • tolka och använda information om bildkvalitet utifrån begreppen punktspridningsfunktion och MTF
  • redogöra för och rangordna ögats olika optiska begränsningar
  • tolka och värdera mätresultat från instrument som mäter ögats vågfrontsaberrationer
  • förklara och tolka information om synkvalitet utifrån begreppen, synskärpa och kontrastkänslighet i ögat
  • förklara och använda sig av samband mellan bildkvalitet och synkvalitet i ögat

Innehåll

Avbildningsfel: defokus och astigmatism monokromatiska aberrationer, vågfrontsaberrationer, zernikepolynom, ögats aberrationer, kromatiska aberrationer, diffraktion
Bild- och synkvalitet: upplösning, punktspridningsfunktion, MTF, synskärpa och kontrastkänslighet, skärpedjup

Arbetsformer

Undervisningen ges i form av föreläsningar som varvas med räkneövningar och räknestugor, där de teoretiska kunskaperna exemplifieras och övas individuellt genom olika exempel.

Deltagande i demonstrationer är obligatoriska, se rubriken "Examination".

Examination

Kursen examineras på följande sätt:
a) skriftlig tentamen, ges betyget U, G eller VG
b) obligatoriskt deltagande i demonstrationer

På kursen ges något av betygen U, G eller VG.
För betyget G krävs G på tentamen, samt fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag.
För betyget VG krävs VG på tentamen, samt fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Karolinska Institutet.

Kursen ges i samarbete med Institutionen för tillämpad fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Kursen kan komma att ges parallellt med kursen Refraktionsmetodik 2.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Obligatoriska kompendier delas ut utan kostnad i samband med kursgivning

Unsbo, Peter Kurskompendium i geometrisk och fysikalisk optik
Unsbo, Peter; Lundström, Linda Kurskompendium i avbildningskvalitet och synkvalitet

Rekommenderad litteratur

Freeman, Michael Harold Optics Hull, C. C.; Charman, W. N.
Rabbetts, R. B. Clinical Visual Optics