Kursplan för

Kontaktologi 1, 4,5 hp

Contact Lenses 1, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT21 , VT23 , VT24
Kurskod
1OP075
Kursens benämning
Kontaktologi 1
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Optometri 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2020-10-14
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2023-09-26
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

Godkänt resultat på minst 45 hp från optikerprogrammets termin 1 och 2.
 
Student som underkänts på VIL-tillfälle (verksamhetsintegrerat lärande) till följd av att studenten visat på så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att klient- eller patientsäkerheten eller klienternas/ patienternas/ huvudmännens förtroende för verksamheten/ sjukvården riskerats, är behörig till nytt VIL-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna
1) beskriva och tillämpa kriterier för tillpassning av mjuka sfäriska kontaktlinser inklusive överrefraktion
2) beskriva och tillämpa kriterier för tillpassning av mjuka toriska kontaktlinser inklusive överrefraktion
3) utföra topografi och tolka resultatet i förhållande till de linstillpassningar som ingår i kursen
4) visa grundläggande kunskaper om tillverkning och material, relaterade till kontaktlinser och linsvätskor
5) sätta in och ta ut mjuka kontaktlinser på sig själva och på andra
6) beskriva skötsel och ge patientinstruktioner relaterade till mjuka kontaktlinser
 
I tillägg till ovan ska studenten, i ett nivåanpassat optometri-, vård- och vetenskapsperspektiv,  kunna
7) visa bred kunskap om områdets vetenskapliga grund,
8) visa bred kunskap och förståelse inom optometri, inbegripet kunskap om optometrins vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor,
9) visa förmåga att söka, samla och reflektera över information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, och
10) visa förmåga att skriftligt formulera vetenskaplig text.

Mål 7-10 ska ses i relation till dokumentet "Vetenskaplig strimma Optikerprogrammet".

Innehåll

Kursen innehåller följande delar: Grundläggande kunskaper om tillverkning och material, relaterade till kontaktlinser och linsvätskor, repetition av kontaktlinsrelaterad anatomi och fysiologi, tillpassning mjuka sfäriska och toriska kontaktlinser. Skötsel av mjuka linser och patientinstruktioner relaterade till dessa linser.
Tillpassningar sker i verksamhetsintegrerat lärande.

Utöver detta är kursen en del av den vetenskapliga strimman inom programmet. I samband med strimman fortsätter studenterna att på ett nivå- och ämnesanpassat sätt fördjupa sig inom vetenskap, vetenskap och beprövad erfarenhet samt vetenskaplig kommunikation. De utvecklar också sin kunskap och förståelse, sina färdigheter och förmågor, sin värderingsförmåga och sitt vetenskapliga tanke- och förhållningssätt i relation till optometri och ett livslångt lärande. Strimmans kursindelade lärandefokus och genomförande finns beskrivet i ett separat dokument.
 
Kursen är indelad i följande tre moment:

Kliniskt arbete, 2.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar VIL, portfolio och formativ bedömning av kliniska färdigheter och patientomhändertagande samt praktiskt prov i form av tillpassning av mjuk kontaktlins

Teoretisk förståelse, 2.0 hp

Betygsskala: VU

Momentet omfattar teoretisk förståelse och omsättning av kursens ämnesmässiga innehåll.

Vetenskaplig utveckling, 0.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar uppgifter i KI:s lärplattform, vetenskapliga strimman och inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Kursen omfattar självstudier, demonstrationer, laborationer, teoretiska genomgångar (t.ex. föreläsningar, seminarier, flipped-classroom, case-metoder), praktiska/ kliniska övningar (VIL), portfolio samt inlämningsuppgifter. Studenterna ges möjlighet till att träna praktiska färdigheter men måste ta stort eget ansvar.

Examination

Kursen examineras på följande sätt:

Moment 1, Kliniskt arbete, examinerar målen 1-7
a) löpande examination av kliniska färdigheter och patientomhändertagande i samband med VIL, ges betyget U eller G
b) obligatorisk portfolio enligt anvisningar
c) praktiskt prov i form av tillpassning av mjuk kontaktlins inklusive överrefraktion. Provet utföres på patient baserat på befintlig synundersökning, ges betyget U eller G
d) obligatoriska seminarier och demonstrationer enligt schema 

Momentet ges betyget U eller G. För G krävs G på examinationsuppgift a) och c), samt fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag.

Moment 2, Teoretisk förståelse, examinerar målen 1-11
a) skriftlig tentamen, ges betyget U, G eller VG
Omtentamen kan komma att ske muntligen.
b) obligatoriska seminarier och demonstrationer enligt schema 

Momentet ges betyget U, G eller VG. För G krävs G på skriftlig tentamen, samt fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag. För VG krävs VG på skriftlig tentamen, samt fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag.

Moment 3, Vetenskaplig utveckling, examinerar målen 1-10
a) obligatoriska uppgifter i KI:s lärplattform enligt anvisningar
b) inlämningsuppgifter i form av fallbeskrivningar, ges betyget U eller G
c) obligatoriska seminarier och demonstrationer enligt schema 

Momentet ges betyget U eller G. För G krävs G på examinationsuppgift b), samt fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag.

Betyg på hel kurs
På kursen ges något av betygen U, G eller VG.
För G på hel kurs krävs G på samtliga moment.
För VG på hel kurs krävs G på moment 1 och 3, samt VG på moment 2. 

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Begränsning av antalet praktiska prov- eller praktiktillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För att en examinationsuppgift ska vara aktuell för bedömning måste den ha inkommit inom utsatt tid, annars hänvisas studenten till omexaminationstillfället.

Vad gäller VIL begränsas antalet gånger en student har rätt att delta/ genomgå kursen och examineras på densamma till två (2) gånger. 

Riktlinjer vid avbrytande av VIL-tillfälle
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students VIL-tillfälle om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för vården riskeras. När VIL avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VIL-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VIL-tillfälle på denna kurs.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Sammanställning av studenternas svar i kursenkät samt kursansvarigs analys av dessa publiceras på KI:s öppna kurswebb.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Benjamin, William J.; Borish, Irvin M. Borish's clinical refraction
Contact lenses Phillips, Anthony J.; Speedwell, Lynne
Essential Contact Lens Practice

Referenslitteratur

Clinical manual of contact lenses Bennett, Edward S.; Henry, Vinita Allee.
Clinical procedures in primary eye care Elliott, David B.
Efron, Nathan Contact lens complications
Gasson, Andrew; Morris, Judith The contact lens manual : a practical guide to fitting
Manual of contact lens prescribing and fitting : with CD-ROM Hom, Milton M.; Bruce, Adrian S.
Rabbetts, R. B. Clinical Visual Optics
Veys, Jane; Meyler, John; Davies, Ian Essential contact lens practice