Kursplan för

Arbetsplatsoptometri, 6 hp

Environmental Optometry, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT21 , VT23 , VT24
Kurskod
1OP077
Kursens benämning
Arbetsplatsoptometri
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Optometri 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2020-10-14
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2023-09-26
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

Godkänt resultat på minst 45 hp från optikerprogrammets termin 1 och 2.
 
Student som underkänts på VIL-tillfälle (verksamhetsintegrerat lärande) till följd av att studenten visat på så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att klient- eller patientsäkerheten eller klienternas/ patienternas/ huvudmännens förtroende för verksamheten/ sjukvården riskerats, är behörig till nytt VIL-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna

1) lista och beskriva fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer i arbetslivet
2) beskriva och kritiskt granska en arbetstagares synergonomiska förhållanden på arbetsplatsen
3) beskriva och kritiskt granska belysningsaspekter på arbetsplatsen
4) utvärdera en bildskärms kvalitet
5) göra en kritisk granskning av förhållanden som påverkar den visuella kvalitén i relation till synergonomi, belysning och bildskärmskvalitet, samt tillämpa detta till en förbättring för arbetstagaren på arbetsplatsen
6) lista och beskriva hur skadlig effekt av optisk strålning i ögat kan uppkomma och förebyggas/ skyddas,
7) tillpassa och begrunda val av arbetskorrektion
8) värdera, reflektera över och tillämpa lagstiftning som reglerar det arbetsoptometriska området.
 
I tillägg till ovan ska studenten, i ett nivåanpassat optometri-, vård- och vetenskapsperspektiv, kunna 
9) visa förmåga att söka, samla och värdera information i en problemställning samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
10) visa förmåga att självständigt identifiera, skriftligen formulera och lösa problem samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar
11) visa förmåga att skriftligt formulera vetenskaplig text. 
 
Mål 9-11 ska ses i relation till dokumentet "Vetenskaplig strimma Optikerprogrammet".

Innehåll

Kursen behandlar lagstiftning på det arbetsmedicinska området, rörelseorganens sjukdomar, företagshälsovård i Sverige, synergonomi och belysning, visuell kvalitet, bildskärmskvalitet och psykosociala arbetsmiljöförhållanden. Olika typer av bildskärmsarbete, kontorsmiljö och andra arbetsplatser behandlas. Kursen tar även upp växelverkan mellan ögats medier och optisk strålning och ögonskydd mot optisk strålning samt innehåller VIL.
 
Utöver detta är kursen en del av den vetenskapliga strimman inom programmet. I samband med strimman fortsätter studenterna att på ett nivå- och ämnesanpassat sätt fördjupa sig inom vetenskap, vetenskap och beprövad erfarenhet samt vetenskaplig kommunikation. De utvecklar också sin kunskap och förståelse, sina färdigheter och förmågor, sin värderingsförmåga och sitt vetenskapliga tanke- och förhållningssätt i relation till optometri, arbetsmedicin och ett livslångt lärande. Strimmans kursindelade lärandefokus och genomförande finns beskrivet i ett separat dokument.
 
I kursen inkluderas ett projektarbete som syftar till att värdera, förstå och tillämpa relaterad lagstiftning, synergonomiska arbetsmiljöaspekter och faktorer i organisatorisk och social arbetsmiljö i arbetslivet, utifrån ett vetenskapligt tanke- och förhållningssätt.
 
Projektarbetet består av
- ett arbetsplatsbesök med utvärdering av arbetsmiljön avseende arbetstagarens bakgrundsfakta, belastningsergonomisk status, och synergonomisk status utifrån arbetsplatsens utseende
- (vid behov) en utvärdering av bildskärmskvalitet
- arbetsanpassad korrektion och därtill val av arbetsanpassad glastyp.
  
Kursen är indelad i följande tre moment:

Kliniskt arbete, 2.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar VIL, portfolio, projektarbetet och formativ bedömning av kliniska färdigheter och patientomhändertagande.

Teoretisk förståelse, 2.5 hp

Betygsskala: VU

Momentet omfattar teoretisk förståelse och omsättning av kursens ämnesmässiga innehåll.

Vetenskaplig utveckling, 1.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar uppgifter i KI:s lärplattform, vetenskapliga strimman och inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Kursen omfattar självstudier, demonstrationer, dugga, laborationer, teoretiska genomgångar (t.ex. föreläsningar, seminarier, flipped-classroom, case-metoder), praktiska övningar samt inlämningsuppgifter. Studenterna ges möjlighet att tillämpa relaterade moment men måste ta stort eget ansvar.

Examination

Moment 1, Kliniskt arbete, examinerar målen 1-8
a) obligatorisk deltagande i patientomhändertagande i samband med VIL
b) obligatorisk portfolio enligt anvisningar
c) obligatoriskt projektarbete
d) obligatoriska seminarier, laborationer och demonstrationer enligt schema

Momentet ges betyget U eller G.
För G krävs fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag.
 
Moment 2, Teoretisk förståelse, examinerar målen 1-11
a) skriftlig tentamen, ges betyget U, G eller VG
Omtentamen kan komma att ske muntligen.
b) obligatoriska seminarier, laborationer och demonstrationer enligt schema

Momentet ges betyget U, G eller VG.
För G krävs G på skriftlig tentamen, samt fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag.
För VG krävs VG på skriftlig tentamen, samt fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag. 
 
Moment 3, Vetenskaplig utveckling, examinerar målen 1-11
a) obligatoriska inlämningsuppgifter enligt anvisningar
b) obligatorisk redovisning av projektarbete
c) obligatoriska seminarier, en del av programmets vetenskapliga strimma

Momentet ges betyget U eller G. För G krävs fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag.

Betyg på hel kurs
På kursen ges något av betygen U, G eller VG.
För G krävs G på samtliga moment. För VG krävs G på moment 1 och 3, samt VG på moment 2.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antalet praktiska prov- eller praktiktillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För att en examinationsuppgift ska vara aktuell för bedömning måste den ha inkommit inom utsatt tid, annars hänvisas studenten till omexaminationstillfället.

Vad gäller VIL begränsas antalet gånger en student har rätt att delta/ genomgå kursen och examineras på densamma till två (2) gånger. 

Riktlinjer vid avbrytande av VIL-tillfälle
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students VIL-tillfälle om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för vården riskeras. När VIL avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VIL-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VIL-tillfälle på denna kurs.
 
Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

​Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Sammanställning av studenternas svar i kursenkät samt kursansvarigs analys av dessa publiceras på KI:s öppna kurswebb.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Anshel, Jeffrey Visual ergonomics handbook Anshel, Jeffrey

Referenslitteratur

Boyce, P. R. Human factors in lighting
Jeis, Ola Ljus & rum Ljus och rum : planeringsguide för belysning inomhus Franzell, Magnus
Nyman, Karl-Gösta; Spångberg, Olle Synen, ögat, arbetet : synergonomi, ögats funktioner, skaderisker i arbetet, skyddsåtgärder, råd Gross, Cinna
Salvendy, Gavriel; Karwowski, Waldemar Handbook of human factors and ergonomics
Sheedy, James E.; Shaw-McMinn, Peter G. Diagnosing and treating computer-related vision problems