Kursplan för

Global optometri och synscreening, 7,5 hp

Global Optometry and Vision Screening, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Kurskod
1OP080
Kursens benämning
Global optometri och synscreening
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Optometri 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2021-04-14
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Godkänt resultat på minst 55 hp från optikerprogrammets termin 1 och 2 samt minst 45 hp från termin 3 och 4.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna

a) identifiera principerna för hur organisation av ögonsjukvård ser ut i det land dit studenten reser med föreningen Vision for All (VFA)
b) redogöra för utfallet av den aktuella vårdinsatsen i jämförelse med tidigare år
c) utföra enklare synundersökning och screening under enkla förhållanden
d) redovisa patientfall i förhållande till olika sociala, ekonomiska och kulturella förutsättningar ur ett optometriskt perspektiv
e) diskutera hur ekonomiska, politiska och sociala faktorer samt omgivningsfaktorer påverkar hälsan och tillgång till hälso- och sjukvård i en befolkning och för individen
f) jämföra variationen i tillgång till olika typer av vård och skillnader i vårdkvalitet inom och mellan länder, samt kunna relatera detta till det svenska sjukvårdssystemet
g) identifiera hur olika yrkeskategorier samarbetar och fördelar/skiftar arbetsuppgifter inom vården i svaga hälsosystem med resursbrist jämfört med i höginkomstländer 
h) diskutera hur de hållbara utvecklingsmålen (SDGs) och mänskliga rättigheter kan påverka hälsa i en befolkning.

Innehåll

Under första delen av kursen presenteras och diskuteras den växande mängden information om global hälsa. Under kursens andra del reser studenterna med VFA:s optiker och assistenter till ett låg- eller lägre medelinkomstland, där man genomför enklare synundersökningar/ synprövningar och delar ut bra och begagnade glasögon som samlats in i Sverige. Den andra kursdelen ger tillfälle till en upplevelsebaserad förståelse för förutsättningarna för hälso- och sjukvården i låg- och lägre medelinkomstländer, arbetsvillkor i hälsosystem med annan uppbyggnad och annan resurstillgång än vårt eget. Blandningen av att både lära sig att förstå och tolka global hälsa i teorin och den personliga erfarenheten av en annorlunda verklighet utomlands är ett viktigt incitament för att lämna gamla föreställningar om världen och ta till sig en evidensbaserad, aktuell världsbild.
 
Kursens sista del innebär en skriftlig redovisning av patientfall i förhållande till olika sociala, ekonomiska och kulturella förutsättningar ur ett optometriskt perspektiv från den eller de besökta länderna.

Arbetsformer

Kursen omfattar självstudier, teoretiska genomgångar, seminarium, workshop, portfolio samt inlämningsuppgifter. Studenterna måste ta stort eget ansvar för att möjliggöra sitt deltagande i studieresan.
 
Deltagande i seminarier och workshops är obligatoriskt.
 
Uppförandekod
Det är obligatoriskt för studenterna att signera en uppförandekod innan de deltar i projektresan med VFA. Studenten förbinder sig därigenom att

  • följa de råd och anvisningar som ges vad gäller personlig säkerhet och därmed undvika att utsätta sig själv, medresenärer eller värd för risker
  • följa de anvisningar som ges inför utresa och under pågående utlandsvistelse samt de regler som gäller vid utländskt lärosäte, sjukhus, arbetsplats eller motsvarande
  • agera med respekt för värdlandets kultur och tradition, sociala struktur och religion samt respektera de kläd-och uppförandekoder som råder i landet i fråga
  • visa respekt för andra studenter, lärare, patienter och familjer liksom för hälso- och sjukvårdspersonal
  • vara en god förebild för andra studenter och inte riskera KI:s relationer med sina samarbetspartners
  • följa överenskommet kursprogram och respektera den pedagogiska tradition och de undervisningsformer som gäller lokalt 
  • ta aktivt ansvar för sitt eget lärande och följa överenskommet kursprogram och säkerhetsanvisningar. 

Bryter en student mot uppförandekoden kan detta medföra att hen blir underkänd på kursen, då den inte kan slutföras.
Examinator kan också med omedelbar verkan avbryta en students utlandsförlagda utbildning om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att säkerheten eller förtroendet för övriga studenter, Karolinska Institutet eller samarbetet med våra lokala samarbetspartners riskeras. När den utlandsförlagda delen avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på kursen och kan tvingas resa hem tidigare.

Examination

Kursen examineras på följande sätt:
a) aktivt deltagande i synprövningar under utlandsvistelsen, ges betyget U eller G
b) skriftlig redovisning av patientfall i förhållande till olika sociala, ekonomiska och kulturella förutsättningar ur ett optometriskt perspektiv, ges betyget U eller G
c) deltagande i obligatoriska seminarier och workshops enligt anvisningar
 
På kursen ges något av betygen U eller G. För betyget G krävs G på uppgift a) och b) samt fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag.
 
Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Sammanställning av studenternas svar i kursenkät samt kursansvarigs analys av dessa publiceras på KI:s öppna kurswebb.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Schwab, Larry Eye care in developing nations
Kurskompendier utdelas under kursen.