Kursplan för

Kontaktologi 2, 15 hp

Contact Lenses 2, 15 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT21 , HT22
Kurskod
1OP081
Kursens benämning
Kontaktologi 2
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Optometri 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2021-04-14
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2022-02-23
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Godkänt resultat på minst 55 hp från optikerprogrammets termin 1 och 2 och 45 hp från termin 3 och 4.

Student som underkänts på VIL-tillfälle (verksamhetsintegrerat lärande) till följd av att studenten visat på så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att klient- eller patientsäkerheten eller klienternas/ patienternas/ huvudmännens förtroende för verksamheten/ sjukvården riskerats, är behörig till nytt VIL-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna 
1) identifiera och lista kontaktlinsmaterial
2) beskriva skötsel, rengöring och hantering av mjuka och formfasta linser
3) konstatera behovet av och kunna tillpassa alla typer av mjuka linser
4) konstatera behovet av och kunna tillpassa alla typer av formfasta linser
5) utföra fullständig tillpassning på patient, det innebär förmåga att tillämpa och analysera resultat från mätningar inför tillpassningen
6) identifiera, resonera och reflektera kring frågeställningar om etik, hållbar utveckling och lika villkor
7) identifiera, resonera och reflektera över sin och andra professioners roll för att bidra till en hållbar vårdutveckling.
 
I tillägg till ovan ska studenten, i ett nivåanpassat optometri-, vård- och vetenskapsperspektiv,  kunna
8) visa stor förmåga att söka, samla och värdera information på vetenskaplig nivå samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
9) visa förmåga att följa kunskapsutvecklingen samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskapsinhämtning för att fortlöpande utveckla sin kompetens
10) visa stor förmåga att tolka vetenskapliga artiklar, kritiskt granska och reflektera över resultatens betydelse samt reflektera över ny vetenskaplig data i relation till tidigare publicerade data
11) visa förmåga att skriftligt formulera vetenskaplig text.
 
Mål 7-11 ska ses i relation till dokumentet "Vetenskaplig strimma Optikerprogrammet".

Innehåll

Kursen syftar till att ge kunskap om olika kontaktlinstyper, indikationer resp. kontraindikationer för kontaktlinsbärande, tillpassning av kontaktlinser och olika kontaktlinstillbehör. Denna kunskap ska ligga till grund för att kunna tillpassa kontaktlinser som korrektion för olika typer av felsyntheter och förebygga dessa, ge patientinstruktioner och göra efterkontroller efter kontaktlinstillpassningar. Vidare behandlar kursen kontaktlinsmaterial, kontaktlinsoptik, principer för kontaktlinstillpassning, patientundersökning, ordination och patientinstruktion, kontaktlinser vid behandling av ögonsjukdomar, komplikationer vid kontaktlinsbärande, kontaktlinser och mikrobiologi.
 
Utöver detta är kursen en del av den vetenskapliga strimman inom programmet. I samband med strimman fortsätter studenterna att på ett nivå- och ämnesanpassat sätt fördjupa sig inom vetenskap, vetenskap och beprövad erfarenhet samt vetenskaplig kommunikation. De utvecklar också sin kunskap och förståelse, sina färdigheter och förmågor, sin värderingsförmåga och sitt vetenskapliga tanke- och förhållningssätt i relation till optometri och ett livslångt lärande. Strimmans kursindelade lärandefokus och genomförande finns beskrivet i ett separat dokument.

Kursen sträcker sig över optikerprogrammets termin 5 och 6 och är indelad i följande fem moment:

Kliniskt arbete 1, 6.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar VIL och formativ bedömning av kliniska färdigheter och patientomhändertagande.Vetenskaplig utveckling 1, 1.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar uppgifter i KI:s lärplattform.Kliniskt arbete 2, 2.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar VIL och formativ bedömning av kliniska färdigheter och patientomhändertagande.Teoretisk förståelse, 5.0 hp

Betygsskala: VU

Momentet omfattar teoretisk förståelse och omsättning av kursens ämnesmässiga innehåll.Vetenskaplig utveckling 2, 0.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar uppgifter i KI:s lärplattform, vetenskapliga strimman och inlämningsuppgifter.Arbetsformer

Kursen omfattar självstudier, demonstrationer, dugga, laborationer, teoretiska genomgångar (t.ex. föreläsningar, seminarier, flipped-classroom, case-metoder), praktiska/ kliniska övningar (VIL) samt inlämningsuppgifter. Studenterna ges möjlighet till att träna praktiska färdigheter men måste ta stort eget ansvar.

Vissa utbildningsinslag är obligatoriska, se rubriken "Examination".

Examination

Kursen examineras på följande sätt:
 
Moment 1, Kliniskt arbete 1
a) löpande examination av kliniska färdigheter och patientomhändertagande i samband med VIL, ges betyget U eller G
b) obligatoriska seminarier och demonstrationer enligt schema
 
Momentet ges betyget U eller G. För G krävs G på examinationsuppgift a) samt fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag.
 
Moment 2, Vetenskaplig utveckling 1
a) obligatoriska uppgifter i KI:s lärplattform
b) obligatoriska inlämningsuppgifter
 
Momentet ges betyget U eller G. För G krävs fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag.
 
Moment 3, Kliniskt arbete 2
a) löpande examination av kliniska färdigheter och patientomhändertagande i samband med VIL, ges betyget U eller G
b) bildspelsexamination, ges betyget U eller G
c) obligatoriska seminarier och demonstrationer enligt schema
 
Momentet ges betyget U eller G. För G krävs G på examinationsuppgift a) och b) samt fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag.
 
Moment 4, Teoretisk förståelse
a) skriftlig tentamen, ges betyget U, G eller VG
Omtentamen kan komma att ske muntligen.
b) obligatoriska seminarier och demonstrationer enligt schema
 
Momentet ges betyget U, G eller VG. För G krävs G på skriftlig tentamen, samt fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag. För VG krävs VG på skriftlig tentamen, samt fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag.
 
Moment 5, Vetenskaplig utveckling 2
a) obligatoriska uppgifter i KI:s lärplattform
b) obligatoriska inlämningsuppgifter
c) obligatoriska seminarier och demonstrationer enligt schema, en del av programmets vetenskapliga strimma
 
Momentet ges betyget U eller G. För G krävs fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag.
 
Betyg på hel kurs
På kursen ges något av betygen U, G eller VG. För betyget G på hel kurs krävs G på samtliga moment 1-5. För betyget VG på hel kurs krävs G på moment 1, 2, 3 och 5, samt VG på moment 4.
 
Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Riktlinjer vid avbrytande av VIL-tillfälle
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students VIL-tillfälle om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för vården riskeras. När VIL avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VIL-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplanupprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VIL-tillfälle på denna kurs.
 
Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, fårexaminator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antalexaminationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Sammanställning av studenternas svar i kursenkät samt kursansvarigs analys av dessa publiceras på KI:s öppna kurswebb.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Contact lenses Phillips, Anthony J. q (Anthony John); Speedwell, Lynne
Veys, Jane; Meyler, John; Davies, Ian Essential contact lens practice

Referenslitteratur

Bennett, Edward Clinical Manual Of Contact Lenses
Bennett, Edward Manual of Gas Permeable Contact Lenses
Efron, Nathan Contact lens complications
Gasson, Andrew; Morris, Judith The contact lens manual : a practical guide to fitting
Manual of contact lens prescribing and fitting : with CD-ROM Hom, Milton M.; Bruce, Adrian S.
Sweeney, D.q (Deborah) Silicone hydrogels : continuous wear contact lenses