Kursplan för

Fysiologi - en introduktion, 7,5 hp

Physiology - an introductory course, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT10 , VT12 , HT17
Kurskod
1QA049
Kursens benämning
Fysiologi - en introduktion
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för fysiologi och farmakologi
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2010-03-22
Reviderad av
Utbildningsnämnden FyFa
Senast reviderad
2016-12-20
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2017

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet

Mål

Kursens syfte är att introducera ämnet fysiologi med inriktning mot den friska människans kroppsliga funktioner samt att stimulera till ett vetenskapligt förhållningssätt.

Lärandemål:
Kunskap och förståelse:
Studenten ska efter genomgången kurs: kunna beskriva basala anatomiska strukturer och använda anatomisk terminologi i de mest centrala organsystemen, samt förstå och beskriva de övergripande funktionerna i den enskilda cellen, vävnaderna och rörelseapparaten, nervsystemet och sinnesorganen, hjärtat och blodcirkulationen, andningssystemet, njurarna, hormonsystemet, magtarmkanalen, fortplantningen, försvarsmekanismer, kroppen under arbete och förändringar i den omgivande miljön.
Färdigheter:
Studenten ska efter genomgången kurs kunna redogöra för puls, blodtrycksmätning och spirometriundersökning, muntligt och skriftligt redogöra för en vald fördjupningsuppgift och relatera innehållet till ett fysiologiskt sammanhang.
Förhållningssätt:
Studenten ska efter genomgången kunna identifiera lämplig vetenskaplig litteratur för ett valt ämne samt känna till vad som menas med vetenskapligt förhållningssätt. 

 

Innehåll

Kursen ger en översikt av människokroppens anatomi och fysiologi. Följande områden behandlas: den enskilda cellen, vävnaderna och rörelseapparaten, nervsystemet och sinnesorganen, hjärtat och blodcirkulationen, andningssystemet, njurarna, hormonsystemet, magtarmkanalen, fortplantningen, försvarsmekanismer, samt kroppen under arbete och förändringar i den omgivande miljön.

Projektarbete inom utvalt ämnesområde.

Arbetsformer

Som stöd för lärandet under kursen ges följande lärarledda/lärarstödda resurser: föreläsningar, humanlaborationer, samt ett projektarbete.
Icke lärarledda studier sker i form av självstudier, reflektion, inläsning och arbete med projektarbetet. 

Examination

Skriftlig examination samt projektarbete som redovisas muntligt och skriftligt. Vid frånvaro från eller ej godkänt betyg vid skriftlig och/eller muntlig redovisning ges ersättningsuppgift. I anslutning till kursen ges ett rest-tentamenstillfälle per tentamen. Under efterföljande år ges ytterligare 2 tillfällen per år.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning. Undervisningsspråk: svenska. Undervisning och redovisningar på engelska kan förekomma.  

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Fysiologi och anatomi : den levande människan Fasting, Ulla; Hougaard, Jørgen; Ruthman Edström, Mia

Rekommenderad övrig litteratur

Fysiologi Lännergren, Jan; Westerblad, Håkan; Ulfendahl, Mats; Lundeberg, Thomas