Kursplan för

Naturläkemedel, 7,5 hp

Natural Remedies, 7,5 credits
Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT10 , HT14 , VT16 , VT19
Kurskod
1QA053
Kursens benämning
Naturläkemedel
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för fysiologi och farmakologi
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2010-03-22
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2015-12-22
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2016

Särskild behörighet

90 hp inom hälso- och sjukvård eller farmaci. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenterna kunna: • Redogöra för växtpreparat utifrån ett grundläggande farmakologiskt perspektiv. • Bedöma hur forskningsresultat om växtpreparats kvalitet, säkerhet och effektivitet samt användarmönster kan appliceras i kliniska situationer. • Beskriva och problematisera användning av växtpreparat från ett nationellt, internationellt och kulturellt perspektiv.

Innehåll

Kursen kommer att ta upp följande: • Den legala situationen för växtpreparat samt definitioner nationellt och internationellt. • Växtpreparat från ett användarperspektiv. • De i Sverige vanligast använda växtpreparatens effekt, kvalitet och säkerhet. • Grundläggande farmakologi i relation till de vanligast använda växtpreparaten. • Användning av växtpreparat inom olika kulturer. • Bruk av växtpreparat inom ramen för den svenska hälso- och sjukvården.

Arbetsformer

Föreläsningar på plats samt nätbaserade föreläsningar och diskussionsforum (PingPong).

Examination

Examination sker genom skriftligt individuellt arbete. Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Tillgång till internet och grundläggande datorvana krävs då en stor del av kursen ges via den nätbaserade lärplattformen PingPong. Kursdeltagarna kommer att få introduktion i PingPong tekniken i samband med kursstarten. Kursutvärderingen genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning. Undervisningsspråk: svenska

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Bohlin, Lars; Bruhn, Jan G.; Burman, Robert Läkemedel från naturen : en integrerad del av medicinen

Rekommenderad litteratur

Särtryck och vetenskapliga artiklar utdelas under kursens gång.