Kursplan för

Kost och fysisk aktivitet som medicin, 7,5 hp

Diet and exercise as medicine, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT11 , HT18 , HT19
Kurskod
1QA081
Kursens benämning
Kost och fysisk aktivitet som medicin
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2010-09-24
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2019-04-04
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Endast grundläggande behörighet.

Mål

Kursen ger grundläggande kunskaper om effekter på hälsan av kost och fysisk aktivitet.
Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- beskriva kroppens energi- och ämnesomsättning på cell- och helkroppsnivå,
- beskriva kostens näringsämnen och deras funktion i kroppen,
- beskriva kroppens anpassning till fysisk aktivitet/träning,
- redogöra för sambanden mellan kost, fysisk aktivitet och folksjukdomar,
- redogöra för aktuella rekommendationer för kost och fysisk aktivitet samt den vetenskapliga bakgrunden


Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- utföra och bearbeta mätning av näringsintag och fysisk aktivitet
-förbereda, sammanställa och redovisa en rapport

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna,
-med ett vetenskapligt förhållningssätt, resonera om evidens och trovärdighet i påståenden om kost och fysisk aktivitet

Innehåll

Kursen behandlar:
- Kroppens energiomsättning

- Arbetsfysiologi och näringslära
- Rekommendationer om kost och fysisk aktivitet samt rekommendationernas vetenskapliga bakgrund
- Enkel metodik för att mäta kostintag och fysisk aktivitet
- Evidensbaserat arbetssätt: att söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur och påståenden om sambandet mellan hälsa, kost och fysisk aktivitet.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och webbaserade seminarier som kräver egna förberedelser. Studenterna arbetar med ett fördjupningsarbete under kursens gång som redovisas med skriftlig rapport och muntlig redovisning
Seminarier, skriftlig rapport samt muntlig redovisning är obligatoriskt. Frånvaro kompenseras efter överenskommelse med kursansvarig.

Examination

Examination sker i form av redovisningar, skriftlig rapport samt muntlig redovisning av rapport
För betyget godkänt krävs godkänt på de obligatoriska momenten, godkända redovisningar s

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Undervisningsspråk: svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Länkar till vetenskapliga artiklar, rekommendationer och presentationer tillhandahålls under kursen

Nordic Nutrition Recommendations 2012 : Integrating nutrition and physical activity [Elektronisk resurs]
FYSS 2017 : fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling

Rekomenderad litteratur