Kursplan för

Grundläggande näringsfysiologi, 7,5 hp

Nutrition, the nutrients and metabolism, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT11 , VT12 , HT15 , HT19 , VT22
Kurskod
1QA096
Kursens benämning
Grundläggande näringsfysiologi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för biovetenskaper och näringslära
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2011-02-10
Reviderad av
Utbildningsnämnden BioNut
Senast reviderad
2021-10-28
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

60 hp inom hälso- och sjukvård, medicin, naturvetenskap, folkhälsovetenskap eller idrott. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

* Beskriva makronutrienternas fysiologiska funktion och metabolism.
* Förklara energimetabolism och variationer i energibehov beroende på fysisk aktivitets nivå, ålder och kön, samt fysiologiskt- och hälsostatus.
* Beskriva mikronutrienterna; deras fysiologiska funktion, biotillgänglighet, upptagningsmekanism, metabolism, utsöndring och lagring, kostkällor samt hur de påverkar hälsostatus.
* Beskriva symptom och insjuknande av malnutrition och ange möjliga orsaker.
* Redogöra för näringsrekommendationerna, deras bakgrund och användningsområden.

Innehåll

Kursens huvudteman undervisas i form av inspelade föreläsningar följt av instuderingsuppgifter och obligatoriska diskussionsuppgifter och examineras genom en skriftlig tentamen. Ämnen som ingår är introduktion till digestionskanalen, metabolism av makro- och mikronutrienter, energimetabolism och näringsrekommendationer. Detta integreras med diskussioner om riskgrupper, bristsymptom, kostkällor och tillskott.

Arbetsformer

Kursen består av inspelade föreläsningar, instuderingsuppgifter och diskussionsuppgifter.

Examination

Kursen examineras i form av en skriftlig tentamen i slutet av kursen.

Obligatoriskt deltagande:
Diskussionsuppgifter är obligatoriska. Kursledaren bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras.

Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen:
Studenten har rätt att delta i sex provtillfällen. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, mm. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

I de fall kursen upphör eller genomgår omfattande förändringar har studenten rätt att bli examinerad enligt denna kursplan inom två år.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Whitney, Eleanor Noss; Rolfes, Sharon Rady Understanding nutrition
Nordic Nutrition Recommendations 2012 : Integrating nutrition and physical activity [Elektronisk resurs]

Rekommenderad litteratur

Näringslära för högskolan Berg, Christina; Ellegård, Lars; Larsson, Christel