Kursplan för

Statistiska metoder med R, 7,5 hp

Statistical Methods with R, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2011.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT11 , VT12 , HT17
Kurskod
1QA098
Kursens benämning
Statistiska metoder med R
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2010-12-22
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2011

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet

Mål

Efter avslutad kurs ska du: - kunna installera och använda statistikprogrammet R för att utföra grundläggande statistiska analyser. - kunna kritiskt bedöma val av statistisk metod och presentation av data i facklitteratur och dagspress. - inom ramen för de metoder som behandlas under kursen kunna välja en lämplig statistisk metod för ett problem, motivera valet av metod, och med R genomföra analysen och formulera en slutsats. - kunna hitta, installera och på ett enkelt sätt använda tilläggspaket till R, så som Bioconductor för livsvetenskaperna eller rmetrics för finansiell statistik och ekonometri.

Innehåll

Kursen har framförallt en praktisk inriktning och syftar till att deltagarna ska lära sig använda R för att lösa statistiska problem. I det ingår att lära sig hur programspråket R är uppbyggt och hur man laddar ner och installerar R. http://www.r-project.org/ Den teoretiska bakgrund som brukar ingå i en grundläggande praktisk statistikkurs presenteras i kursen med hjälp av räkneexempel i R. Vi går igenom begrepp som: Sannolikhetslära, fördelningar, deskriptiv statistik, hypotestestning, parametriska och ickeparametriska test, konfidensintervall, poweranalys, regression, korrelation, statistisk modellering. Tanken med att ta med många begrepp är att deltagarna ska få en bred erfarenhet av praktiska räkneövningar i R och den teoretiska bakgrunden är anpassad att ge tillräckligt stöd för det. Man ska kunna tillgodogöra sig kursen utan bakgrundskunskaper i statistik. Den som redan har den teoretiska bakgrunden kan med fördel läsa kursen för att lära sig använda R. Kursen avslutas med ett valbart block som lär ut hur man hittar, installerar och använder tilläggspaket till R. Här kan du välja mellan två välkända och väldokumenterade paket: Bioconductor http://www.bioconductor.org/ inom livsvetenskaperna, samt rmetrics https://www.rmetrics.org/ inom finansiell statistik.

Arbetsformer

Kursen ges helt på distans. Undervisningen sker på internet med läroplattformen pingpong. Det ingår inläsningsfrågor, obligatoriska inlämningsuppgifter och interaktioner med lärare och andra studenter. För att kunna delta måste man ha en dator med tillgång till internet. Under kursen installerar var och en R på sin egen dator för att kunna göra räkneuppgifter.

Examination

Examinationen består av obligatoriska hemuppgifter, examination på internet i läroplattformen PingPong samt tentamen. Tentamen sker vid Karolinska Institutet, eller efter överenskommelse, på annan ort. Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Statistiklitteratur

Obligatorisk litteratur

Beställ boken i tid så att du har den tillgänglig när kursen börjar.

Dalgaard, Peter Introductory statistics with R

Rekommenderad litteratur

Det är nödvändigt att skaffa en grundläggande statistikbok för att kunna följa kursen. Det finns många utmärkta böcker på marknaden på olika språk att välja mellan. Om de flesta statistiska begreppen i kursplanen finns med i innehållsförteckningen fungerar boken som kurslitteratur. Här ger vi två exempel på bra böcker, en med inriktning på livsvetenskaper och en med inriktning mot ekonomi.

Sokal, Robert R.; Rohlf, F. James Biometry : the principles and practice of statistics in biological research
Lind, Douglas A.; Marchal, William G.; Wathen, Samuel Adam Statistical techniques in business & economics