Kursplan för

Kompletterande kurs för kandidatexamen i fysioterapi, 30 hp

Supplementary Course for Bachelor's Degree in Physiotherapy, 30 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2014.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT14 , VT20
Kurskod
1QA113
Kursens benämning
Kompletterande kurs för kandidatexamen i fysioterapi
Hp
30 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Fysioterapi 
Nivå 
Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Programnämnd 3
Datum för fastställande
2014-03-17
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2014

Särskild behörighet

150 hp i avslutade kurser inom vilka det ska ingå en avslutad sjukgymnastutbildning. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper om vetenskaplig metodik för att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt inom fysioterapi och sätta denna kunskap i relation till olika teorier inom fysioterapi. Dessa kunskaper bidrar till att som fysioterapeut kunna ta ansvar för att följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet och delta i utvecklings- och förbättringsarbete inom området fysioterapi. Kursen syftar dessutom till att studenten ska stimuleras till fördjupning inom huvudområdet fysioterapi som forskningsområde.

Studenten ska efter avslutad kurs:

 • kunna beskriva och förstå begreppet evidensbaserad medicin och dess tillämpning inom fysioterapi
 • kunna identifiera och avgränsa ett problem utifrån en teoretisk referensram och formulera en forskningsfråga relevant för ämnet fysioterapi
 • kunna beskriva och förstå hur forskningsproblemet styr valet av forskningsdesign
 • känna till olika vetenskapliga begrepp och kvantitativa såväl som kvalitativa metoder för datainsamling och analys av data som är av betydelse för fysioterapi
 • kunna söka och kritiskt granska relevant vetenskaplig litteratur
 • visa förståelse för och kunskap om forskningsetiska principer och förhållningssätt
 • kunna planera, genomföra och dokumentera ett självständigt vetenskapligt forskningsprojekt i form av ett examensarbete i ämnet fysioterapi samt försvara och diskutera design, metod, resultat och tolkning av eget och annan examensarbete

Innehåll

Kursen består av 3 moment, se innehåll under respektive moment.
 

Vetenskaplig design och metoder, 7.5 hp Moment 1 behandlar:
 • Grundläggande begrepp inom vetenskapsteori och metod
 • Forskningsetik
 • Kvantitativ forskningsmetodik inkluderande grundläggande begrepp, forskningsdesign, metoder för datainsamling, analys av data, samt validitet och reliabilitet
 • Kvalitativ forskningsmetodik inkluderande grundläggande begrepp, forskningsdesign, metoder för datainsamling, analys av data, samt trovärdighet
 • Granskning och värdering av litteratur
PM för ett forskningsinriktat examensarbete, 7.5 hp Moment 2 behandlar:
 • Formulering av en forskningsfråga i fysioterapi och val av adekvat metod
 • Analys och kritisk granskning av vetenskaplig litteratur kopplat till forskningsfrågan
 • Diskussion och granskning av andras PM
Examensarbete i fysioterapi, 15 hp Momentet innehåller planering och genomförande av ett examensarbete baserat på projekt-PM genom
 • Datainsamling och analys av data
 • Rapportskrivning
 • Opponent- och respondentskap

Arbetsformer

Distansupplägg med webbaserad lärplattform. Egna studier, arbete i grupp, seminarier och föreläsningar. Obligatorisk undervisning förekommer i kursen i form av seminarier. Självvärdering görs individuellt och i grupp.

Examensarbetet genomförs i första hand parvis under överinseende av en handledare. Handledning görs enskilt eller i grupp. Kontinuerlig uppföljning av arbetets olika delar genomförs under handledda, obligatoriska tillfällen under terminen. Vid frånvaro diskuteras ersättningsuppgift med ansvarig lärare.
 

Examination

Moment 1
I moment 1 examineras studenterna vid två tillfällen såväl skriftligt som i seminarieform i kvantitativ och kvalitativ metod. Vid båda examinationstillfällena ska studenterna aktivt reflektera och delta i diskussionerna vid seminarierna. Dessutom bedöms individuella inlägg i nätbaserade diskussioner.

Vid underkänt resultat av ordinarie examination ges studenten möjlighet att återkomma till en restexamination. Därefter ges studenten möjligheten att tenteras i samband med ordinarie- och resttillfälle (omtentamen), de kommande terminerna. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.

Moment 2
I moment 2 examineras studenternas skriftliga PM för ett examensarbete vid ett seminarium.
Alla examinationsuppgifterna/seminarier i moment 1 och 2 är obligatoriska. Vid frånvaro görs en överenskommelse mellan den studerande och ansvarig lärare angående kompensation för frånvaron. De i momenten ingående examinationerna sker efter fastställda bedömningskriterier.

Moment 3
Moment 3 examineras:

 • examensarbetet utifrån lärandemålen. Instruktioner finns i en studiehandledning och bedömningskriterier läggs ut på kurswebben. Arbetet försvaras muntligt vid ett examensarbetesseminarium.
 • muntlig opponering på annans examensarbete.

För godkänt moment 3 krävs:

 • aktivt deltagande på samtliga handledartillfällen
 • aktivt deltagande på minst två examensarbetesseminarier utöver försvar av eget examensarbete och opponering av ett annat.

Underkänt examensarbete ska revideras och bedömas på nytt av examinerande lärare. Nytt examenstillfälle (såväl som respondent som opponent) sker under nästa kurs efter samråd med kursledare eller vid nästa ordinarie examinationstillfälle. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.

 

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Undervisningsspråk: svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Birkler, Jacob Vetenskapsteori : En grundbok
Borg, Elisabet; Westerlund, Joakim Statistik för beteendevetare
Carter, Russell; Lubinsky, Jay; Domholdt, Elizabeth Rehabilitation research : principles and applications
Ejlertsson, G Statistik för hälsovetenskaperna
Forsberg, Christina; Wengström, Yvonne Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning
Friberg, Febe Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten
Granskär, Monica; Höglund-Nielsen, Birgitta Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
Jamtvedt, Gro; Herbert, Robert; Mead, Judy Practical Evidence Based Physiotherapy
Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend Den kvalitativa forskningsintervjun
Malterud, Kirsti Kvalitativa metoder i medicinsk forskning
Nordenström, Jörgen Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår
Olsson, Henny; Sörensen, Stefan Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv
Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad Henricson, Maria