Kursplan för

Forskningsintroducerande kurs för studenter på biomedicinprogrammet 2, 10 hp

Research Introductory Course for Biomedical Students 2, 10 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT19 , VT23
Kurskod
1QA119
Kursens benämning
Forskningsintroducerande kurs för studenter på biomedicinprogrammet 2
Hp
10 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Biomedicin 
Nivå 
Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden MTC
Datum för fastställande
2019-02-18
Reviderad av
Utbildningsnämnden MTC
Senast reviderad
2022-12-19
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Lägst betyget G på kurserna Introduktion till biomedicin, Allmän och organisk kemi, Cell-, stamcells- och utvecklingsbiologi, Biokemi, Genetik, genomik och funktionell genomik, Kemisk biologi, Biostatistik, Vävnadsbiologi, Immunologi och mikrobiologi, Neurovetenskap, Fysiologi samt Patologi på Kandidatprogrammet i biomedicin. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten:
 
Vad gäller kunskap och förståelse

  • visa förståelse för grundläggande forskningsmetodik,

Vad gäller färdighet och förmåga

  • under handledning tillämpa grundläggande forskningsmetodik praktiskt genom forskning inom valfritt forskningsfält på Karolinska Institutet, 

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa ett professionellt förhållningssätt till kollegialt samarbete, tidsplanering och koppling mellan teoretiskt och praktiskt kunnande,
  • på ett betryggande sätt och med god ordning kunna hantera värdefullt vetenskapligt material,
  • kunna genomföra ett projektarbete på ett forskningsetiskt korrekt sätt.

Innehåll

Kursen inleds med en introduktion i forskningens villkor samt forskningsdokumentation. Efter denna introduktion deltar studenterna under ca sju veckor av sommaren (under en tidsperiod som student och handledare kommer överens om) i ett handledarstött forskningsprojekt vid någon av KIs institutioner. Totalt bör cirka en av de sju veckorna ägnas åt rapportskrivning och förberedelse för muntlig presentation.

Arbetsformer

Under introduktionen sker undervisning i form av föreläsningar. Resterande del av kursen sker undervisningen genom praktiskt handledarstött projektarbete.

Examination

Skriftlig rapport och muntlig redovisning av kursprojektet. (U/G)
 
Obligatoriskt deltagande
Introduktionen, handledarstött forskningsprojekt ca sju veckor vid institution inom KI samt projektredovisningen. Kursledaren beslutar om det är möjligt och i så fall hur studenten kan kompensera eventuell frånvaro från obligatoriska delar. Innan student deltagit i obligatoriska delar eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursledarens anvisningar registreras inte kursen i LADOK.

Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen
De studenter som ej är godkända efter sitt första presentationstillfälle (på den muntliga och/eller skriftliga delen) har rätt att omarbeta rapporten och/eller presentationen och delta vid ytterligare fem presentationstillfällen. Om studenten ej är godkänt efter fyra presentationstillfällen rekommenderas denne att gå om kursen vid nästa ordinarie kurstillfälle, med ett nytt projekt. I samband med denna kurs får studenten delta vid ytterligare två presentationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända presentationer ges inte något ytterligare presentationstillfälle eller någon ny kursplats.

Övergångsbestämmelser

Efter varje kurstillfälle kommer det att erbjudas minst sex tillfällen för examination inom en två-årsperiod efter kursens slut.

Övriga föreskrifter

Kursen erbjuds studenter som studerar på termin fyra på KIs kandidatprogram i biomedicin. Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning. Kurser ges på engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Vetenskaplig litteratur som är relevant för projektet, utvalt av handledaren och studenten.