Kursplan för

Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod, 45 hp

Basic Training in Evidence-Based Psychotherapeutic Method, 45 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT20 , HT23
Kurskod
1QA124
Kursens benämning
Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod
Hp
45 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykoterapi 
Nivå 
Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2019-12-18
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2022-11-08
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Utbildning i och praktisk erfarenhet av ett människovårdande yrke. I yrkesutbildningen ska ha ingått minst 120 hp inom ett eller flera av områdena psykologi, medicin, omvårdnad eller socialt arbete. Den praktiska arbetserfarenheten av det människovårdande yrket ska ha pågått under minst två år. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • översiktligt redogöra för den teoretiska grunden till kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • redogöra för generiska och grundläggande KBT-specifika kärnkompetenser samt evidensbaserade psykologiska behandlingsmanualer och interventioner inom KBT
 • identifiera, beskriva och skilja mellan vanliga psykiatriska sjukdomstillstånd
 • redogöra för och skilja mellan olika grundläggande kognitivt beteendeterapeutiska förklaringsmodeller för uppkomst och vidmakthållande av psykopatologi
 • redogöra för grundläggande psykologi och kognitiv neurovetenskap av betydelse för psykoterapi
 • redogöra för juridiska aspekter och etiska principer i det psykoterapeutiska arbetet
 • beskriva och problematisera hur det egna psykoterapeutiska arbetet kan utvärderas med ett vetenskapligt förhållningssätt
 • redogöra för olika terapeutiska inriktningar och dess evidensläge

 

Färdighet och förmåga

 • tillämpa generiska och grundläggande KBT-specifika kärnkompetenser
 • göra en bedömning av patientens diagnos/problembild och lämplighet för psykologisk behandling tillämpa grundläggande evidensbaserade psykoterapeutiska manualer och interventioner inom KBT
 • etablera och upprätthålla en konstruktiv arbetsallians med patienten
 • agera i enlighet med juridiska aspekter och etiska principer i det egna patientarbetet
 • under handledning planera, genomföra och dokumentera behandlingsarbete på god vetenskaplig, juridisk och etisk grund
 • tillgodogöra sig handledarens återkoppling och anvisningar
 • visa grundläggande förmåga att strukturerat presentera relevant kliniskt material, problemställningar och behandlingsupplägg för patienter, handledare, handledningsgrupp samt till andra professioner inom vården
 • söka information om och kritiskt förhålla sig till evidensläget för psykoterapi utvärdera sitt psykoterapeutiska patientarbete utifrån vetenskaplig grund

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • under handledning identifiera egna begränsningar i terapeutrollen samt identifiera om en patient bör remitteras
 • identifiera och reflektera över sitt behov av kompetensutveckling
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter och deras närstående
 • identifiera etiska aspekter på eget psykoterapeutiskt arbete
 • granska egna värderingar och förhållningssätt som kan påverka eget yrkesutövande och risken att diskriminera en patient p.g.a. dennes kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuella läggning eller ålder.

 

 

Innehåll

Kursen omfattar ett och ett halvt års halvfartstudier med teori samt klinisk tillämpning. Patientarbetet sker inom primärvården under fortlöpande handledning. Kursen innehåller totalt 12 moment.

Generella terapeutiska kompetenser, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 1 ges på termin 1 och omfattar teori och träning av grundläggande terapeutiska färdigheter såsom förmåga att utveckla en terapeutisk allians, samtalsmetod, professionellt förhållningssätt, terapeutisk struktur och journalskrivning.

Psykiatrisk diagnostik, 2.5 hp

Betygsskala: GU

Moment 2 ges på termin 1 och innefattar kunskap om och träning i psykiatrisk diagnostik enligt vedertagna diagnostiska instrument och system.

Kognitiv beteendeterapeutisk teori och metod 1, 6.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 3 ges på termin 1 och innefattar förståelse för den teoretiska grunden till kognitiv beteendeterapi samt kunskaper i analys och bedömning av patienters problembild utifrån kognitiv beteendeterapi. Det inkluderar grundläggande förklaringsmodeller för uppkomst och vidmakthållande av psykopatologi samt grundkunskaper i beteendeanalys och kognitiv fallkonceptualisering. Momentet innehåller även kunskaper och praktisk övning i grundläggande KBT-specifika kärnkompetenser. Dessutom introduceras evidensbegreppet och dess relevans för psykoterapi.

 

Juridik och etik, 1.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 4 ges på termin 1 och omfattar lagstiftning som reglerar psykoterapeutisk verksamhet samt grundläggande etiska principer.

Forskning och klinisk utvärdering, 3.5 hp

Betygsskala: GU

Moment 5 ges på termin 1 och omfattar en fördjupning av evidensbegreppet, en genomgång av forskning inom psykoterapiområdet, samt en introduktion till metoder för kvalitetssäkring. En orientering ges om relevanta databaser och sökmetoder för att studenterna fortsättningsvis ska kunna hålla sig uppdaterade om forskningsutveckling.

Grundläggande psykologi och kognitiv neurovetenskap, 1.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 6 ges på termin 2 och omfattar grundläggande psykologi och kognitiv neurovetenskap av betydelse för evidensbaserad psykoterapi.

Kognitiv beteendeterapeutisk teori och metod 2, 8.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 7 ges på termin 2 och innefattar förståelse för några av de vanligast förekommande modellerna och manualerna för uppkomst och vidmakthållande samt behandling av olika diagnoser utifrån kognitiv beteendeterapi, däribland social ångest, generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom och depression. Vidare ingår en orientering i modeller för att förstå och behandla andra sjukdomstillstånd och beteendeproblem. Momentet innehåller även kunskaper och praktisk övning i motiverande samtal och i grundläggande KBT-specifika interventioner och kompetenser, exempelvis beteendeexperiment och exponering.

Kognitiv beteendeterapi under handledning 1, 5.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 8 ges på termin 2 och innefattar psykoterapeutiskt bedömnings- och behandlingsarbete under handledning.

Fördjupningsarbete inom evidensbaserad psykoterapeutisk metod, 4.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 9 ges på termin 3 och omfattar ett individuellt skriftligt arbete som fokuserar på fördjupning av psykoterapeutisk metod, vilket har avhandlats under termin 1 och 2. Det skriftliga PM:et ska beröra psykoterapeutisk metod i vid bemärkelse och presenteras i muntligt format. Som stöd i arbetet erhåller studenter handledning på formulering av forskningsfråga, databassökning, vetenskapligt skrivande och muntlig presentation.

Kognitiv beteendeterapeutisk teori och metod 3, 5.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 10 ges på termin 3 och innefattar fördjupning av psykoterapeutisk teori och metod vid samsjuklighet. Momentet innehåller också ett fokus på transdiagnostiska processer och behandlingsmodeller samt psykofarmakologi.

Andra evidensbaserade psykoterapiformer, 1.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 11 ges på termin 3 och omfattar en orientering av psykoterapiformer där evidens för metodens effektivitet är under utveckling. Momentet kommer att beröra likheter och skillnader i psykoterapeutiska teorier och metoder gentemot KBT.

 

Kognitiv beteendeterapi under handledning 2, 5.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 12 ges på termin 3 och innefattar psykoterapeutiskt bedömnings- och behandlingsarbete under handledning.

 

 

Arbetsformer

Den teoretiska undervisningen sker genom föreläsningar, webbaserade inslag, seminarier, verkstäder och gruppövningar. Verksamhetsförlagd utbildning sker på vårdcentral. Handledningen på de kliniska momenten sker i mindre studentgrupper och omfattar minst 120 timmar.

Examination

Momenten examineras genom hemexaminationer, aktivt deltagande vid obligatoriska inslag, skriftligt PM och muntlig redovisning. Handledning och verkstäder är obligatoriska.

Momenten Kognitiv beteendeterapi under handledning (8 och 12) examineras i relation till kursmålen genom kontinuerlig bedömning av studentens kompetens via skriftliga rapporter, inspelade psykoterapisessioner samt aktivitetsnivå under handledningen. För att uppnå kursmålen ska studenten genomföra minst två bedömningar samt två behandlingar. Studenten ska ha fullgjort kraven på journalföring under varje termin för att kunna bli godkänd på respektive moment. Studenten ska under inledningen av behandlingen utföra en fallformulering för varje patient. Efter avslutad behandling ska studenten för varje patient skriva en behandlingsrapport enligt anvisning. Utöver detta ska studenten före varje handledningssession lämna sessionsrapport och ljudinspelning till handledaren och de övriga kursdeltagarna i gruppen samt aktivt bidra till de övriga kursdeltagarnas arbete i handledningssessionerna.

På samtliga moment gäller betygen Godkänd eller Underkänd. För att självständiga skriftliga arbeten ska vara aktuella för bedömning måste de ha inkommit före angiven inlämningstid, vilken anges i examinationsinstruktionerna. Föreläsningar är inte obligatoriska men innehållet kan ligga till grund för examination. Student som underkänns på de kliniska momenten 8 och 12 kan omexamineras på dessa moment högst en gång.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. Det innebär att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för studenter med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Studenter som antogs till kursen t.o.m. höstterminen 2022, ska läsa och slutföra kursen enligt den momentindelning som gällde vid antagning.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda för utbildning vid Karolinska Institutet.

Undervisningsspråk: svenska
Kurslitteratur på engelska förekommer.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Artiklar och ytterligare litteratur kan tillkomma under kursens moment utifrån lärares eller handledares anvisningar.

Generella terapeutiska kompetenser

Obligatorisk litteratur

Holmberg, Johan; Stalby, Magnus Samtal som fungerar : [om tillämpad beteendeanalys, motivation och förändring]
Kåver, Anna KBT i utveckling : en grundbok i kognitiv beteendeterapi

Psykiatrisk diagnostik

Obligatorisk litteratur

Herlofson, Jörgen MiniPsykiatri

Kognitiv beteendeterapeutisk teori och metod 1-2

Obligatorisk litteratur

Hofmann, Stefan G. An Introduction to Modern CBT : Psychological Solutions to Mental Health Problems
Kåver, Anna KBT i utveckling : en grundbok i kognitiv beteendeterapi
Linton, Steven James; Bergbom, Sofia; Landström Flink, Ida Beteendeanalys steg för steg : grunden till en effektiv KBT-behandling
Kognitiv terapi : modeller och metoder Mørch, Merete M.; Rosenberg, Nicole K. Hagelthorn, Marika; Viborg, Gardar G.

Fördjupningslitteratur

Beck, Judith S. Cognitive behavior therapy : basics and beyond
Oxford guide to behavioural experiments in cognitive therapy Bennett-Levy, James
Ramnerö, Jonas; Törneke Beteendets ABC- en introduktion till behavioristisk psykoterapi
KBT inom psykiatrin Öst, Lars-Göran

Juridik och etik

Obligatorisk litteratur

Etik och juridik för psykologer och psykoterapeuter Sverne Arvill, Ebba; Hjelm, Åke; Johnsson, Lars-Åke; Sääf, Christina

Forskning och klinisk utvärdering

Obligatorisk litteratur

Öst, Lars-Göran Att utvärdera psykoterapi och kritiskt granska psykoterapistudier

Grundläggande psykologi och kognitiv neurovetenskap

Obligatorisk litteratur

Kompendium och artiklar delas ut vid starten av momentet. Litteraturen berör grundläggande psykologi och kognitiv neurovetenskap av betydelse för evidensbaserad psykoterapi.

Kognitiv beteendeterapi under handledning 1-2

Obligatorisk litteratur

Linton, Steven James; Flink, Ida 12 verktyg i KBT : från teori till färdighet

Fördjupningsarbete inom evidensbaserad psykoterapeutisk metod

Kompendium och artiklar delas ut vid starten av momentet. Litteraturen berör formulering av forskningsfråga, databassökning, vetenskapligt skrivande och muntlig presentation.

Kognitiv beteendeterapeutisk teori och metod 3

Obligatorisk litteratur

Cognitive behaviour therapies Dryden, Windy
Artiklar om psykoterapeutisk teori och metod vid samsjuklighet, transdiagnostiska behandlingsmodeller och dessas evidensläge samt psykofarmakologi tillkommer utifrån lärares anvisningar.

Andra evidensbaserade psykoterapiformer

Obligatorisk litteratur

Kompendium och artiklar delas ut vid starten av momentet. Litteraturen berör andra psykoterapiformer och dessas evidensläge.

Artiklar om andra psykoterapiformer och dessas evidensläge tillkommer utifrån lärares anvisningar.