Kursplan för

Introduktion till sjukdomslära, 7,5 hp

Introduction to Pathophysiology of Disease, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Kurskod
1QA125
Kursens benämning
Introduktion till sjukdomslära
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Biomedicinsk laboratorievetenskap 
Nivå 
Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LABMED
Datum för fastställande
2019-12-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet

Mål

Kursens syfte är att introducera ämnet sjukdomslära och att utveckla förståelse för bakomliggande mekanismer och sjukdomsbild vid allvarliga sjukdomar som är av stor betydelse för folkhälsan. Kursen skall vidare stimulera till ett vetenskapligt förhållningssätt.


Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
​​förklara orsaker, klinisk bild och behandling vid allvarliga sjukdomar
förklara och bedöma klinisk bild vid akuta försämringar och potentiellt livshotande tillstånd vid allvarliga sjukdomar

Färdighet och förmåga
förstå och använda sig av relevant medicinsk terminologi

Värderingsförmåga och förhållningssätt
veta om och visa förståelse för innebörden i vetenskapligt förhållningsätt.

Innehåll

Kursen inleds med en övergripande presentation av folksjukdomar ur ett globalt och nationellt perspektiv. Innehållet fokuseras därefter på grundläggande patofysiologiska principer som cellskada och inflammation, i relation till somatiska tillstånd som tumörsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, respiratoriska sjukdomar samt diabetes. Tonvikt läggs på symtom och tecken som uppstår i samband med akuta förändringar i de aktuella sjukdomstillstånden. Under kursen läggs även stor vikt vid utveckling av och förmåga till vetenskapligt förhållningssätt genom att söka och muntligt presentera vetenskapligt material.

Arbetsformer

Som stöd för lärandet erbjuds inspelade föreläsningar, instuderingsmaterial med patientfall och frågor, lärarledda webbaserade seminarier och resurstid. Det ingår maximalt sex utbildningsdagar som är förlagda på campus.

Examination

Kursen examineras genom ett webbaserat seminarium samt en muntlig och en skriftlig, enskild tentamen.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag
från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övriga föreskrifter

Unervisningsspråk svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Patofysiologi : om hur förändringar i kroppens funktioner påverkar vår hälsa Braun, Carie Ann; Anderson, Cindy Miller Holmer, Lillian; Grip, Göran
Medicinsk terminologi Lindskog, Bengt I.; Andrén-Sandberg, Åke; Frank, Urban; Buckhöj, Poul