Kursplan för

Introduktion till klinisk neuropsykologi, 7,5 hp

Introduction to Clinical Neuropsychology, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Kurskod
1QA129
Kursens benämning
Introduktion till klinisk neuropsykologi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2020-12-16
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2021-06-18
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

60 högskolepoäng inom hälso- och sjukvård, beteendevetenskap, pedagogik eller socialt arbete. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig teoretiska kunskaper om hjärnans anatomiska och strukturella delsystem samt deras påverkan på beteenden och funktioner. Kursen har ett särskilt fokus på de neuroanatomiska nätverk som reglerar funktioner som t.ex. uppmärksamhet, minne, perception och språk. Studenten kommer att fördjupa sin förståelse för hur dessa funktioner påverkas vid vanliga neurologiska tillstånd, som traumatiska hjärnskador, stroke, och degenerativa hjärnsjukdomar, och neuropsykiatriska tillstånd, som psykos, demens och substansmissbruk.  

 Studenten ska vid avslutad kurs kunna: 

  • definiera och beskriva hjärnans anatomiska och strukturella delsystem samt deras påverkan på beteenden och funktioner 
  • definiera och beskriva vanliga neuropsykologiska begrepp och tekniker 
  • tillämpa kunskap om hjärnan vid vanliga störningar inom de viktigaste neuropsykologiska funktionsområdena 
  • integrera grundläggande neurovetenskapliga modeller och begrepp i samband med neuropsykologisk utredning 

Innehåll

Introduktion till klinisk neuropsykologi är en inledande kurs till vetenskapen om sambandet mellan hjärna och beteende. Kursen har ett särskilt fokus de på kognitiva funktioner som påverkas av de vanligaste neuropsykologiska störningarna.  

I kursen beskrivs vanliga neuropsykologiska begrepp och tekniker, inklusive neuropsykologisk utredning. Studenten kommer att integrera grundläggande kunskaper om klinisk neuroanatomi med teorier om vanliga neurologiska tillstånd, detta genom kliniska fallstudier.

Arbetsformer

Kursupplägget är digitalt och studietakten är 25% för att möjliggöra deltagande på distans, och att kombinera studier och arbete. Undervisningen består av föreläsningar, videoklipp och grupparbeten. Vissa av dessa inslag är obligatoriska. 

Undervisningsmoment sker i form av föreläsningar och gruppövningar. Kursen utgår från studentaktiverande pedagogiska modeller där varje ämnesområde bearbetas först av studenterna själva och diskuteras interaktivt med varandra (peer-learning) via en digitallärplattform. Föreläsningar fördjupar ämnet, ger konkreta exempel hur relevanta fenomen kan undersökas experimentellt, och hur störningar i olika kognitiva domäner kan presenteras i kliniska sammanhang. Gruppövningar består av bearbetning av fallstudier i smågrupper, där olika kliniska fall diskuteras utifrån kunskap om potentiellt drabbade hjärnnätverk, och de neuropsykologiska tekniker som kan användas. 

Genom hela kursen kommer studenten att fördjupa sina kunskaper inom de viktigaste funktionsområdena genom att varva casemetodik och diskussion om nya vetenskapliga resultat som baseras på tex hjärnavbildning.

Examination

Kursen examineras genom 
1) skriftlig tentamen 
2) skriftligt PM 

Frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antalet examinationstillfällen 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Student som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. 

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsinslag, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska 

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda för utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Klinisk neuropsykologi Nyman, Håkan; Bartfai, Aniko
Nyberg, Lars Kognitiv neurovetenskap : nya teorier och tillämpningar

Rekommenderad litteratur

För flertalet titlar gäller att endast vissa kapitel eller delar av boken kommer att ingå i kursmaterialet. Vetenskapliga artiklar och annat material tillkommer.

Kolb, Bryan; Whishaw, Ian Q. Fundamentals of human neuropsychology
Casebook of clinical neuropsychology Morgan, Joel E.; Baron, Ida Sue; Ricker, Joseph H.