Kursplan för

Infektioner och smittskydd, 7,5 hp

Infections and Infection Control, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Kurskod
1QA130
Kursens benämning
Infektioner och smittskydd
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LABMED
Datum för fastställande
2020-12-09
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2021-02-11
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet

Mål

För godkänt ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • förklara vanliga mikroorganismers uppbyggnad, metabolism, spridning och sjukdomsframkallande förmåga
  • redogöra för smittvägar och metoder som används vid smittspårning för identifiering av olika mikroorganismer 
  • övergripande beskriva immunsystemets uppbyggnad, funktion och infektionsförsvar

Färdighet och förmåga

  • diskutera grundläggande principer för att förhindra smittspridning
  • reflektera över hur antibiotikaresistens uppstår och diskutera åtgärder för att minska spridning av antibiotikaresistens 
  • reflektera över vanligt förekommande infektionssjukdomar och hur immunsystemets olika delar kan samverka för att bekämpa infektioner 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • identifiera och kritiskt granska information och därigenom uppvisa ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt

Innehåll

I kursen ges en introduktion till infektioner och hur vårt immunförsvar fungerar. Dessutom diskuteras också hur infektioner kan behandlas och förebyggas genom olika smittskyddsåtgärder. Även det växande problemet med multiresistenta bakterier kommer att tas upp under kursen. För att understryka vikten av olika professioners samspel inom infektion och smittskydd kommer dessutom lärare med olika professionsbakgrund att medverka.

Arbetsformer

Kursen ges i huvudsak på distans och innehåller bland annat inspirationsföreläsningar av framstående forskare. Det förekommer även ett fåtal campusträffar. Vid några av dessa träffar får studenten möjlighet att utföra några enklare teoristöttande laborationer inom smittskydd och hygien. Pedagogiken utgår från ett studentcentrerat synsätt och majoriteten av arbetet utgår från vår digitala lärplattform i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Examination

Kursen kommer att examineras genom skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter samt muntliga presentationer.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. 

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras efter genomförd kursomgång i enlighet med riktlinjer från Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Hedin, Göran Vårdhygien : vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens
Ericson, Elsy; Ericson, Thomas; Kan, Boris Klinisk mikrobiologi : infektioner, immunologi, vårdhygien