Kursplan för

Introduktion till mixed-methods: att kombinera kvalitativ och kvantitativ metod inom medicinsk vetenskap, 7,5 hp

Introduction to Mixed-Methods: Combining Quantitative and Qualitative Methods in Medical Science, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Kurskod
1QA131
Kursens benämning
Introduktion till mixed-methods: att kombinera kvalitativ och kvantitativ metod inom medicinsk vetenskap
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2020-12-16
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Minst 30 högskolepoäng. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursen syftar till att ge en grundläggande introduktion till hur kombinationen av kvalitativ och kvantitativ metod, så kallad mixed-methods, kan användas i praktiken inom medicinsk vetenskap och utmynna i en bred bas i metodkunskap.
 
Efter avslutad kurs ska du på ett grundläggande sätt kunna:
  • redogöra för hur den metodologiska ansatsen mixed-methods kan appliceras i praktiken inom medicinsk vetenskap gällande forskningsdesign och forskningsprocessens delar: formulering av passande frågeställningar, hur kvalitativ och kvantitativ kan kombineras för att besvara frågeställningen, samt när en mixed-methods design är mer eller mindre lämplig att använda.
  • redogöra för centrala nyckelbegrepp, metodologiska styrkor och begränsningar, analysmetodik, samt validitet/tillförlitlighet för kvalitativ respektive kvantitativ metodologisk ansats, och kunna diskutera skillnader mellan ansatserna.
  • förstå och kritiskt granska hur mixed-methods har använts i en forskningsstudie utifrån dess beskrivning i en vetenskaplig artikel.

Innehåll

Kursen tar, på en grundläggande nivå, upp de forskningsmetodologiska grunderna till kvalitativ och kvantitativ metodik, diskuterar skillnader mellan ansatserna och fallgropar i dess användande samt beskriver praktisk applicering av mixed-methods steg för steg. Under kursen presenteras nyckelbegrepp inom kvantitativ och kvalitativ metod kopplat till vetenskapsteori, användningsområde, analysmetodik, metodologiska begränsningar, samt validitet/tillförlitlighet. Huvuddelen av kursen fokuserar på kombinationen av de metodologiska ansatserna, vinster och fallgropar i applicering av mixed-methods, samt praktisk applicering av mixed-methods på olika problemområden.

Arbetsformer

För att göra ämnet så överskådligt och lättbegripligt som möjligt, men även för att väcka intresse för hur metodiken kan användas på olika sätt inom det medicinska området utgår kursen huvudsakligen från case-pedagogik där olika fall illustrerar och problematiserar hur mixed-methods används inom medicinsk vetenskap. För att stimulera inlärning får studenterna tillgång till material för egen instudering i förväg. Sedan fokuserar tiden i klassrummet/med lärare och medstudenter på diskussion och gemensamma aktiviteter för att integrera kunskapen på ett mer djuplodande sätt. För att underlätta för studenter att följa kursen på ett flexibelt sätt görs samtlig information tillgänglig på KIs lärplattform där studenter även har möjlighet att interagera med medstudenter och lärare.

Examination

Examinationen består av obligatoriskt deltagande vid seminarier och kursuppgifter samt en hemtentamen.  
 
Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kurs

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska.
 
Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda för utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Creswell, John W.; Creswell, J. David Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches
Ett antal forskningsartiklar tillkommer.